Nabór na asystenta osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych do realizacji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021

Wymagane kwalifikacje: dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub wykształcenie co najmniej średnie oraz co najmniej półroczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zakres wykonywanych zadań:

  • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);

  • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;

  • pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

  • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);

  • pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzeniu i przyprowadzeniu ich do/ lub z placówki oświatowej.

Kartę zgłoszenia wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a osobiście lub za pośrednictwem poczty. Ofertę można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: gops@janowpodlaski.pl z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym w niniejszym naborze, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Informacje dodatkowe:

Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do momentu zakontraktowania godzin przewidzianych do realizacji w Programie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Umowy zlecenia będą zawarte po otrzymaniu środków na ten cel z osobami spełniającymi założone kryteria po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

Zakłada się zatrudnienie kilku asystentów. Praca asystentów będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia na czas określony. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 -22:00.

Dodatkowych informacji w sprawie programu udziela: Kierownik GOPS tel: 83 341-30-73 wew. 38

Zadanie finansowane będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

asystent nabór

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata.doc

karta zgłoszenia na asystenta.pdf

Klauzula informacyjna.doc

klauzula informacyjna.pdf