Informacja z naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janów Podlaski w 2024 roku.