INFORMACJA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz pracowników, od 22 października 2021 r. (piątek) do odwołania wprowadzamy ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów Urzędu Gminy Janów Podlaski zgodnie z poniższym zarządzeniem. W celu załatwienia spraw polecamy kontakt telefoniczny (numery do kontaktu: 83 341 30 93; 83 341 30 73), za pośrednictwem poczty elektronicznej (ug@janowpodlaski.pl), za pomocą platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl), bądź faksem (83 341 30 77). Kategorie spraw oraz kontakty bezpośrednie do pracowników zamieszczone są na stronie www.janowpodlaski.pl/kontakt/#ksika-telefoniczna Prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Janów Podlaski: 1) podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej – nr konta: 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020; 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieciowej) – nr konta: 62 8025 0007 0390 0114 2000 0440; 3) wadium oraz kaucji za wynajem świetlic wiejskich – nr konta: 54 8025 0007 0390 0114 2000 0390. Przepraszamy za niedogodności, jednocześnie w trosce o zdrowie nas wszystkich liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Wójt Gminy /-/ Leszek Chwedczuk

ZARZĄDZENIE Nr 59/2021
WÓJTA GMINY JANÓW PODLASKI
z dnia 21 października 2021 roku

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w pracy Urzędu Gminy Janów Podlaski.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372), w związku z §21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2 oraz zminimalizowania zagrożenia
dla zdrowia publicznego wprowadza się od dnia 22 października 2021 r. (piątek) do odwołania następujące ograniczenia w pracy Urzędu Gminy Janów Podlaski:
1. Wejście do urzędu jest zamknięte. Na zewnątrz do dyspozycji interesantów będzie bramofon, aparat telefoniczny i skrzynka podawcza dla wnoszonej korespondencji.
2. Dostęp do urzędu możliwy będzie wyłącznie z wykorzystaniem bramofonu i tylko w następujących sytuacjach:
1) obsługi kasowej urzędu gminy;
2) w sprawach wymagających osobistego kontaktu.
3. Bramofon działa na infrastrukturze telefonicznej, z perspektywy interesanta wyłącznie w trybie głośnomówiącym. Służy jedynie do uzyskania dostępu fizycznego, nie jest narzędziem do omawiania spraw objętych tajemnicami (służbowymi, skarbowymi, niejawnymi). Pracownik identyfikuje na wyświetlaczu aparatu, bądź dopytuje rozmówcę, czy korzysta on z telefonu/bramofonu.
4. Przyjęta zostaje zasada – maksymalnie 1 interesant do danego pokoju. Pozostali interesanci czekają poza budynkiem urzędu.
5. Kontrolę dostępu do urzędu sprawują te stanowiska pracy, które wykonują bezpośrednią obsługę interesanta
w urzędzie.
6. Numery wewnętrzne udostępniane są interesantom, w związku z tym każdy pracownik ma obowiązek odbierania bez zbędnej zwłoki rozmów telefonicznych/zgłoszeń bramofonem oraz postępowania zgodnie z następującą procedurą:
KROK 1
Pracownik, odbierając połączenie, rozpoznaje czy:
1) sprawę można rozpatrzyć zdalnie, wtedy patrz KROK 2;
2) sprawa wymaga osobistego kontaktu (dostępu do budynku urzędu), wtedy patrz KROK 3.
KROK 2
Pracownik:
1) udziela stosownej informacji,
2) wskazuje ewentualnie skrzynkę podawczą jako miejsce wnoszenia korespondencji.
KROK 3
Pracownik:
1) przypomina interesantowi o obowiązku noszenia maseczki w urzędzie;
2) prosi o krótkie oczekiwanie do momentu wyjścia z budynku interesanta poprzedzającego/wpuszcza interesanta ;
3) po wykonaniu bezpośredniej obsługi* prosi interesanta o niezwłoczne opuszczenie budynku.
*Jeśli warunki atmosferyczne i charakter sprawy na to pozwalają, dopuszcza się możliwość załatwienia interesanta na zewnątrz.

§ 2

Ogłoszenie o wprowadzonych ograniczeniach w pracy Urzędu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Janów Podlaski.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Leszek Chwedczuk