Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu w ramach FEL 2021-2027

LOIgotyp FEL

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne, jako Partner Gminy Janów Podlaski został wybrany następujący podmiot:

NGJ Sp. z o.o.

Bolesława Prusa 2/2

20-064 Lublin

 

Uzasadnienie: W przewidywanym terminie wpłynęły 2 oferty. Oferta firmy NGJ Sp. z o.o. spełniła wszystkie warunki formalne i uzyskała najwyższą punktację w ocenie merytorycznej, wobec czego Komisja konkursowa rekomendowała ją do wybrania w konkursie