Informacja o ustanowieniu 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Janów Podlaski.

ZARZĄDZENIE NR 74/2020

WÓJTA GMINY JANÓW PODLASKI

z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Janów Podlaski

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustanawiam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Janów Podlaski w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości Publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

 

 

Informacja o dniu wolnym od pracy