Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024

Aby ubiegać się o stypendium w XXII edycji programu (2023/2024) należy:
• ukończyć liceum, technikum lub szkołę branżową II stopnia i zdać maturę w bieżącym roku (2023);
• zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich;
• pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców;
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2443 zł brutto (Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością);
• osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze.
Oprócz powyższych wymagań, kandydat powinien spełniać jeden z następujących wymogów:
• pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR;
• być finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w szkole ponadpodstawowej;
• być członkiem rodziny wielodzietnej (3+) lub wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;
• posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Więcej informacji na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Stypendia pomostowe-plakat