Informacja dla osoby wezwanej do kwalifikacji wojskowej

INFORMACJA
DLA OSOBY WEZWANEJ DO KWALIFIKACJI
WOJSKOWEJ

Przed przybyciem do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Biała Podlaska
i powiatu bialskiego w Białej Podlaskiej

w terminie wyznaczonym w wezwaniu należy odpowiednio wcześniej
skompletować dokumentację i okazać ją na miejscu Przewodniczącemu Komisji

 

1. Dokumenty medyczne cierpiących na choroby, ułomności, schorzenia zdrowotne wrodzone lub nabyte (np. astma oskrzelowa, cukrzyca, tarczyca, padaczka. nowotwór/y, hemofilia, choroba serca – mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu sercowego, wada wzroku, hepatopatia, niewydolność narządów wewnętrznych, trwałe następstwa chorób lub urazów ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia nerwicowe i osobowe, upośledzenie umysłowe, niedosłuch lub głuchota, przebyte złamania i urazy upośledzające sprawność ruchową, itd.).
Powyższa dokumentacja medyczna ma potwierdzać nabytą lub posiadaną chorobę, ułomność, schorzenie.
W przypadku braku dokumentów związanych  z przebiegiem danych chorób, schorzeń, ułomności należy uzyskać przedmiotowy dokument z placówki zdrowia (szpital, klinika, hospicjum), w której leczył się pacjent lub wciąż, się leczy.
2. Osoba mająca wadę wzroku (korekcja okularami lub szkłami kontaktowymi) obowiązana jest zabrać ze sobą okulary korekcyjne /szkła kontaktowe. Wada wzroku jest chorobą oczu, dlatego pacjentowi powinna być znana informacja o wartości dioptrycznej szkieł korekcyjnych (plus/minus; wartość szkieł 1,0 /2,0 /3,0 /4,0 itd.; szkła sferyczne/cylindryczne; krótkowzroczność /dalekowzroczność  /astygmatyzm /upośledzenie rozróżniania barw). Pacjent, podobnie jak w punkcie l, powinien przedstawić dokument medyczny /zaświadczenie o wadzie wzroku
z odbytych badań okulistycznych / ewentualnie okularową receptą wydaną przez okulistę albo dokument z badań wykonanych przez optometrystę.

UWAGA

Mogą być zwolnione z badań lekarskich na Komisji

a) osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

b) osoby zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

POD WARUNKIEM

dostarczenia do Komisji wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność (ma w nim być wskazana konkretna choroba, ułomność, schorzenie), na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej (przez zdolność należy rozumieć określenie kategorii zdrowia: A – zdolny do służby wojskowej, B – czasowo niezdolny, D-niezdolny, E-trwale i całkowicie niezdolny) i/lub dokumentację medyczną przedstawiającą przebieg historii leczenia zgodnie z informacją zawartą w punkcie 1. Osoba mająca ciężkie dysfunkcje zdrowotne w myśl i na zasadach opisanych w literze a) lub b) może być reprezentowana na Komisji przez swojego faktycznego opiekuna lub rodzica.
Orzeczenie o niepełnosprawności, z którego nie wynika precyzyjnie zapisana choroba, ułomność, schorzenie, nie daje podstawy do wydania orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej, ponieważ w tym przypadku Komisja
nie możne wydać orzeczenia na podstawie orzeczenia. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia Komisja postępować będzie zgodnie z punktem 1  niniejszego opisu – obowiązek dostarczenia dokumentów medycznych.