Gospodarka Odpadami Komunalnymi – treść

 

Gospodarka Odpadami w Gminie

Janów Podlaski

 

Uchwała XII/86/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty

Uchwała nr XI/71/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Podlaski”

Uchwała nr XI/72/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XI/73/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców oraz ustalenia stawek opłat za pojemniki

Uchwała nr XI/74/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała nr XI/75/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XI/76/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty

Uchwała nr XI/77/19 Rada Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Deklaracja pdf

deklaracja docx