Dotyczy Projektu montażu mikroelektrowni fotowoltaicznych

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że od dnia 8 kwietnia 2015 r. rozpoczną się wizyty Projektanta działającego z upoważnienia Wójta Gminy Janów Podlaski u osób, które w dniu30 marca br. złożyły ankiety uczestnictwa w planowanym do realizacji projekcie montażu mikroelektrowni fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy, w celu weryfikacji kwalifikowlaności ich nieruchomości w projekcie. Wizyty będą przeprowadzane zgodnie z kolejnością wpływu ankiet aż do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu przez Urząd Marszałkowski. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, limit środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi200 000 EUR dla Gminy. Pozwoli to na zapewnienie dofinansowania dla ok. 30 instalacji.Aby nieruchomość mogła być zakwalifikowana do projektu:instalacja PV musi być zamontowana na budynku mieszkalnym,umowa z Zakładem Energetycznym na dostawę energii do tej nieruchomości musi być zawarta z osobą posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,uzysk energii elektrycznej z instalacji nie może być mniejszy niż 96% energii, jaką można byłoby uzyskać z tej instalacji ustawionej względem idealnego kąta padania promieni słonecznych (por. tabela na samym dole strony http://www.sunwind.pl/kalkulator-korzysci-pv/)moc projektowanej instalacji będzie wynosiła: 3 kWp, 4 kWp, 5,5 kWp lub 10,0 kWp.Przypominam, że przewidywane dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej ma być na poziomie 90% kosztów netto montowanych zestawów. Koszty należnego podatku VAT (stawka 8%) będą obciążały każdego z uczestników projektu.

Jacek HuraWójt Gminy Janów Podlaski

.