fotowoltaika w gminie Janów Podlaski

Dopłaty do instalacji fotowoltaicznych

Wójt Gminy Janów Podlaski prosi mieszkańców gminy Janów Podlaski, którym zamontowana została instalacja fotowoltaiczna w ramach projektu „Czysta energia w gminie Janów Podlaski” o dokonywanie dopłat z tego tytułu w terminie do 30 czerwca 2022 r. Dopłat należy dokonać na dedykowany rachunek bankowy Gminy Janów Podlaski o numerze 20 8025 0007 0390 0114 2000 0420 (rachunek, który widnieje na umowach zawieranych pomiędzy Gminą a mieszkańcem, na który dokonywane były płatności zaliczek).
Wysokość dopłat uzależniona jest od wielkości i rodzaju zamontowanej instalacji (wkład finansowy do poniesienia przez użytkownika instalacji podany był w pismach z lutego 2022 r. lub późniejszych aneksach, dopłata stanowi różnicę pomiędzy wkładem użytkownika a wpłaconą zaliczką). W tytule wpłaty należy wpisać „dopłata za instalację fotowoltaiczną” oraz adres montażu. W razie wątpliwości kontaktować się telefonicznie pod numerem 83 341 30 73 wew. 25 lub osobiście w Urzędzie Gminy pok. nr 4.
Po uregulowaniu płatności za montaż instalacji Gmina wystawi mieszkańcowi fakturę (odbiór osobisty w Urzędzie Gminy).