Deklaracja dostępności – tereść

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Janów Podlaski

Gmina Janów Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dotyczy strony www.janowpodlaski.pl

Data publikacji i aktualizacji: Data publikacji strony internetowej: 9.12.2010 r.Data ostatniej istotnej aktualizacji: 9.12.2010 r.Status pod względem zgodnościStrona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:brak wersji kontrastowej,brak możliwości zmiany rozmiaru tekstubrak widocznego fokusu    Na stronie internetowej znajdują się załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf,  nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Data sporządzenia deklaracjiDeklarację sporządzono dnia 31.03.2020 r.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: ug@janowpodlaski.pl, tel. 83 341-30-73 w 47Pocztą elektroniczną można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/Dostępność architektoniczna1. Wejście do pomieszczeń Urzędu Gminy Janów Podlaski nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (schody).2. W budynku nie ma wind.3. W budynku brak jest dostosowań takich jak: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.4. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcę załatwić sprawę w działach mieszczących się na piętrze budynku powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy oraz pomoc przy wejściu). Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.5. Przy budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.6. Urząd dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.