Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Informacja

Gmina Janów Podlaski będzie ubiegała się o środki finansowe na zapewnienie w przyszłym roku usług asystenta dla osób niepełnosprawnych.

Umożliwia to uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków do programu pomocowego finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Budżet programu wynosi 505 mln zł.

Głównym celem programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawością’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym uczestnikom programu.


Adresatami programu są:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5

i  art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wsparcie asystenta pozwala wieść bardziej efektywne, niezależne i samodzielne życie.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne
są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 Osoby zainteresowane podanymi formami wsparcia zapraszamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym GOPS tel. 83 341 30 93 wew. 48