Koronawirus

Informacja o ograniczeniu dostępu interesantów do Urzędu Gminy Janów Podlaski i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim

INFORMACJA Z DNIA 4 GRUDNIA 2020 R.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z utrzymaniem i wprowadzeniem nowych obostrzeń na terenie całego kraju na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a tym samym dla konieczności utrzymania ciągłości funkcjonowania administracji samorządowej, od poniedziałku 7 grudnia2020 r. do 27 grudnia 2020 r. ogranicza się dostęp interesantów do Urzędu Gminy Janów Podlaski i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim:

1) wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów, za wyjątkiem obsługi kasy Urzędu, czynnej  od godz. 7.30 – 12.00, przy zachowaniu łącznie następujących środków ostrożności:
a) interesanci do kasy obsługiwani będą pojedynczo, w tym celu należy uprzednio zadzwonić
z telefonu dostępnego przed wejściem do urzędu,
b) interesantów na terenie urzędu obowiązuje dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki; ewentualnie przyłbicy;
c) interesanci mogą poruszać się tylko w strefie wyznaczonej (otaśmowanej) pomiędzy drzwiami wejściowymi urzędu a kasą;
d) przed dokonaniem zapłaty:
– podatków lokalnych lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadzwoń pod nr wew. 42;
– opłaty skarbowej, wadium oraz kaucji za wynajem świetlic zadzwoń pod nr wew. 43;
2) dla załatwienia pozostałych spraw wymagany jest kontakt telefoniczny (podajemy trzy numery do kontaktu: 83 341 30 49; 83 341 30 93;83 341 30 73), za pośrednictwem poczty elektronicznej (ug@janowpodlaski.pl), za pomocą platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl), bądź faksem (83 341 30 77);
3) w wyjątkowych sytuacjach, przy załatwianiu spraw, których charakter wymaga osobistego kontaktu z pracownikiem merytorycznym bądź Wójtem, załatwienie sprawy odbywa się przy zachowaniu pełnych zasad bezpieczeństwa, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub przez pocztę elektroniczną.
4) rodzaje spraw oraz kontakty bezpośrednie do pracowników zamieszczone są
na stronie www.janowpodlaski.pl/kontakt/#ksika-telefoniczna.
5) prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Janów Podlaski:
a) podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej – nr konta: 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020;
b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieciowej) – nr konta: 62 8025 0007 0390 0114 2000 0440;
c) wadium oraz kaucji za wynajem świetlic wiejskich – nr konta: 54 8025 0007 0390 0114 2000 0390.

wz. WÓJTA
/-/ Wiesław Fila
ZASTĘPCA WÓJTA

 

Wykaz telefonów GOPS