Ptaki - ptasia grypa

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 27 z dnia 22 listopada 2021 roku

ROZPORZĄDZENIE NR 27
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków
i wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie
powiatów bialskiego, chełmskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego,
lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego,
włodawskiego i zamojskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku
z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2019 r. poz. 2368), zarządza się, co
następuje
§ 1. Wyznacza się teren powiatów bialskiego, chełmskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego,
lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego,
świdnickiego, włodawskiego i zamojskiego jako obszar, który jest szczególnie narażony na ryzyko
wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do gospodarstw („obszar wysokiego ryzyka”).
§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się:
1) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu, chyba że:
a) ryzyko wprowadzenia wirusa uważane jest za nieistotne ze względu na charakterystykę
gospodarstwa i stosowane środki zmniejszające ryzyko, które właściwy terytorialnie powiatowy lekarz
weterynarii uzna za wystarczające lub
b) gatunki drobiu inne niż kaczki i gęsi są wykorzystywane jako zwierzęta wskaźnikowe zgodnie
z postanowieniami właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii,
2) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub
innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi lub
b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w
dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego
ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu,
3) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych
z hodowlą drobiu, chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w
przypadku niektórych gatunków drobiu i zbiorniki te są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego
ptactwa;
4) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć
dostęp dzikie ptactwo, chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy
ptaków;
5) gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach
kulturalnych, chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko
przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum;
6) wykorzystywania jako wabików ptaków rzędów Anseriformes oraz Charadriiformes; chyba że są
wykorzystywane w ramach programu nadzoru pod kątem grypy ptaków prowadzonego zgodnie z
art. 4 dyrektywy 2005/94/WE, projektów badawczych, badań ornitologicznych lub wszelkiej innej
działalności dozwolonej przez właściwy organ;
7) wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych, bez zgody właściwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii.
§ 3. Zakazy, o których mowa w § 2 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające
czasowo na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w § 1.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

Treść rozporządzenia nr 27 Wojewody Lubelskiego