Zgłaszanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2017 r.

Zgłaszanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2017 r.położonych na terenie gminy Janów Podlaski

    Rolnicy (producenci rolni) którzy stwierdzili szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Janów Podlaski, mogą zgłaszać wystąpienie szkody do Urzędu Gminy Janów Podlaski. Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej w terminie 7 dni od wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie na formularzach oświadczeń udostępnionych przez Lubelski Urząd Wojewódzki,  /w zał. wzór oświadczenia/ – dostępny także w wersji papierowej w Urzędzie Gminy (pokój nr 5).

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie do ARiMR, który należy udostępnić (do wglądu) komisji badającej straty.

Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca to zgłaszający szkody powinien wypełnić także oświadczenie o liczbie zwierząt.

Komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego będzie szacowała straty w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, czyli od złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód.

Załączniki:– oświadczenie zgłaszającego straty w uprawach rolnych…– oświadczenie dotyczące ilości zwierząt w gospodarstwie…Więcej informacji na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie:

                                                                                                   Wójt Gminy Janów Podlaski                                                                                                                   /-/                                                                                                            Jacek Hura

.