„WYPRAWKA SZKOLNA”

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM w 2013 r. – pn.„WYPRAWKA SZKOLNA”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III i V szkoły podstawowej, w klasach I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego, klasie II  lub  klasie VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje również uczniów:1)    słabowidzących,2)    niesłyszących,3)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,4)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,5)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-4 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wymienionych jak wyżej. W przypadku uczniów kształcenia specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych.Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:1)    uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182) – 456 zł/netto na osobę w rodzinie, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,2)    uczniom klasy I szkoły podstawowej oraz klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.) – 539 zł/netto na osobę w rodzinie,3)    uczniom pochodzącym z rodzin przekraczających kryterium dochodowe (uczniowie z rodzin wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń – do wniosku należy dołączyć uzasadnienie,4)    uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym do szkół specjalnych przysposabiających do pracy, lub do szkół artystycznych.Pomoc na zakup podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z czterech wyszczególnionych kryteriów. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:1)    225 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz ucznia klasy I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,2)    225 zł – dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizujących kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej, lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,3)    325 zł – dla ucznia klasy V szkoły podstawowej, dla ucznia klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz ucznia klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej,4)    325 zł – dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,5)    350 zł – dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w gimnazjach, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,6)    390 zł – dla ucznia klasy II zasadniczej szkoły zawodowej, 7)    390 zł – dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej,8)    445 zł – dla ucznia liceum ogólnokształcącego i technikum, dla ucznia klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla ucznia klasy II liceum plastycznego oraz dla ucznia klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej,9)    445 zł – dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w liceum ogólnokształcącym, klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznym, klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasie III liceum profilowanego, technikum oraz klasie III technikum uzupełniającego Pomoc, o której wyżej mowa, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), a także nauczyciela lub pracownika socjalnego. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.Wnioski przyjmowane są w sekretariatach szkół w okresie do 31 sierpnia 2013 roku.Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów, w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów. Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

 

 

Pobierz dok. do wydruku pdf