WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2012-2015

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że ze względu na zmianę ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wchodzącą w życie 14 czerwca br. oraz brak rozporządzenia wykonawczego do ustawy, skróceniu ulega czas trwania naboru kandydatów na ławników sądowych. Nabór będzie prowadzony od 14 do 30 czerwca 2011 r.

W dniu 19 maja 2011 r. wpłynął do Rady Gminy Janów Podlaski wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie  o wybranie 2 ławników na kadencję 2012 – 2015 dla Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Chcąc umożliwić kandydatom przygotowanie niezbędnych dokumentów publikujemy już teraz zasady i tryb naboru kandydatów. Jednocześnie informujemy, że wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, będący załącznikiem do wspomnianego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, będzie udostępniony w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie po ukazaniu się rozporządzenia.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;2)jest nieskazitelnego charakteru;3)ukończył 30 lat;4)jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;5)nie przekroczył 70 lat;6)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązku ławnika;7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępczości i wykroczeń;4)adwokaci i aplikanci adwokaccy;5)radcy prawni i aplikanci radcowscy;6)duchowni;7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej;8)funkcjonariusze Służby Więziennej;9)radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszaćprezesi sądów,stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Janów Podlaski.Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty1)informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;2)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;3)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;4)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób, zawierających imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Jak zgłaszać kandydatów na ławników

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które jest dostępne:

1) na stronie internetowej www.ms.gov.pl;2) na stronie internetowej gminy www.janowpodlaski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej;3) w Urzędzie Gminy pokój nr 101 (I piętro) na stanowisku Sekretarza Gminy (wraz z innymi wymaganymi dokumentami, dostępnymi obecnie).Wzory dokumentów poniżej dostępne są na stronie internetowej gminy www.janowpodlaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ‘Wybory’

Formularz zapytania o udzielenie informacji o zgłaszanej osobie z KRK

Wzór oświadczenia dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe

Wzór oświadczenia kandydata na ławnika, dotyczącego władzy rodzicielskiej

Wzór listy osób popierających kandydata na ławnika

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty1.Koszt opłaty za wydawanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wydawania zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.2.Koszt opłaty za wydawanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Informacje dodatkowe1.Rada Gminy zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.2.Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostają bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia jest niedopuszczalne.

Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można1)przesłać pocztą na adres Rada Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy);2)złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6a pok. Nr 104 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu (730-1530) od poniedziałku do piątku

w terminie od 14 do 30 czerwca 2011 r.