Gmina Janów Podlaski realizuje projekt „Szkoła otwarta” – projekt nr FELU.10.03-IZ.00-0110/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

Całkowita wartość projektu to 996 216,13 zł, w tym dofinansowanie 891 816,13 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 846 783,71 zł.

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost jakości kształcenia realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 95% z grupy 384 uczniów (179 dz. + 205 chł.) i 43 nauczycieli (30 K i 13 M) w okresie do 28.02.2026 r. poprzez wdrożenie programu rozwojowego przyczyniającego się do zwiększenia dostępu do edukacji dobrej jakości, włączającego kształcenia, ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Założenia projektu zostały skonstruowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę i szczegółową analizę potrzeb placówki. Realizacja projektu
pozwoli gminie Janów Podlaski na dostosowanie oferty edukacyjnej do nowych wyzwań cywilizacyjnych i rosnących potrzeb uczestników. Zaplanowane w projekcie działania bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia:
a) Celu Polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych,
b) Celu szczegółowego 4f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Osiągnięcie założonego w projekcie celu głównego możliwe będzie dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań wynikających bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy potrzeb. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby zaplanowano w projekcie następujące działania:
I. Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie szkoły i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami.
II. Realizację dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społecznoemocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów.
III. Podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do szkoły objętej projektem, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych. Pomoce te wykorz. będą zarówno w trakcie realizacji projektu jak też po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości. Zakupione wyposażenie pozwoli na udział w zajęciach uczniom z niepełnosprawnością na równi z pozostałymi osobami.
IV. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wsparcia rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie stymulowania rozwoju ucznia
V. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery- doradztwo edukacyjno- zawodowe
VI. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkole objętej wsparciem, w tym pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Grupę docelową stanowi 384 uczniów (179 dz. i 205 chł.) uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim, 43 nauczycieli (30 K i 13 M) zatrudnionych w tej szkole, 180 rodziców (140 K i 40 M).

Udział w projekcie wyrówna dostęp dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do usług edukacyjnych o wysokiej jakości oraz pozwoli na przełamanie barier w zakresie mobilności edukacyjnej (zajęcia realizowane w miejscu ich zamieszkania, bez konieczności dojazdu do większych ośrodków) oraz zwiększy dostępność dla osób niepełnosprawnych – w ramach wdrażanych działań przewidziano możliwość skorzystania z szeregu usług dostępowych, jak tłumacz języka migowego, skorzystanie z pętli indukcyjnej, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, zapewnienie dowozu dla osób niepełnosprawnych, biuro projektu pozbawione barier architektonicznych.

Rezultaty projektu:
– 1 szkoła objęta wsparciem
– 384 uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem
– 43 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem
– 14 dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem
– 127 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym
– 366 uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu
– 42 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu