Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu…

OGŁOSZENIE

wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu 

 

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536, z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrano ofertę złożoną przez:

Gminny Klub Sportowy „JANOWIA” w Janowie Podlaskim

Nazwa zadanie publicznego:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Janów Podlaski”

realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie i wspieranie rozwoju piłki nożnej na terenie Gminy Janów Podlaski.

 

Wysokość przyznanych środków publicznych:

40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy na rzecz rozwoju i promocji Gminy Janów Podlaski spełnia wymogi określone w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

.