Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

WÓJT GMINY JANÓW PODLASKI

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2012 r. w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU I.    Rodzaj i nazwa zadania Udział w rozgrywkach i zawodach piłki nożnej.

II.    Zasady przyznawania dotacji:1)    w otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy,                                   2)    dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym,3)    złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym,4)    wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości,5)    wysokość dotacji wybranej oferty określona będzie w umowieNa wsparcie realizacji zadania w 2012 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznacza się środki w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).III.    Termin i warunki realizacji zadania:1)    termin realizacji zadania w okresie od  dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania tj. do 15 listopada 2012 r.2)    do konkursu mogą przystąpić wyłącznie organizacje, które prowadzą swoją działalność  na terenie Gminy Janów Podlaski lub na rzecz ich mieszkańców,3)    zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami,4)    wydatki związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Janów Podlaski na rok 2012.IV.    Termin składania ofert1)    Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Kultura Fizyczna i Sport” do dnia 16 lutego 2012 r.2)    Oferty należy składać na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. Nr 6, poz. 25).    Wzór formularza oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Janów Podlaski     ul. Bialska 6a, pok. Nr 5.V.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:Wybór ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2012 r. o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Gminy  Janów Podlaski. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy. Konkurs ma charakter jawny.1.    Odrzuceniu podlegają oferty:1)    złożone po terminie,2)    złożone na formularzach innych niż wskazane w ogłoszeniu,3)    niekompletne,4)    dotyczące zadania, nie objętego celami statutowymi organizacji,5)    złożone przez podmiot nieuprawniony,6)    nie dotyczące zadań wskazanych w ogłoszeniu.2.    Oferty kompletne będą oceniane według następujących kryteriów:1)    ocena możliwości zrealizowania zadania przez składającego ofertę,2)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,3)    ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których nastąpi realizacja zadania,4)    ocena udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, 5)    ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznych członków,6)    ocena realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.3.    Kryteria, o których mowa w ust. 5 będą miały także zastosowanie, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęła jedna oferta.Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Janów Podlaski.  4.   W roku poprzednim na realizację podobnego zadania wydatkowano kwotę:       w 2011 r.  – 30.000 zł.   Ogłoszenie znajduje się na stronach internetowych: www.janowpodlaski.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów Podlaski.