Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Janów Podlaski

O G Ł O S Z E N I E      Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.  zm.) podaję do publicznej wiadomości co następuje: 1.    przeznacza się do sprzedaży  niżej  wymienioną  nieruchomość , położoną na terenie gminy Janów Podlaski

LpNazwamiejscowościNumerdziałkiPow.działkiw  haNumerksięgi wieczystejPrzeznaczeniew planiezagospodarowaniaprzestrzennegocena     zł1.    wieś Nowy Pawłów3340,24LU1B/00060118/9brak planu27.591,45

2.    w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym  i prawnym zgodnie z art.34 ust.1 w/w ustawy  pierwszeństwo w  ich nabyciu, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków;1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub  odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.3.    Termin przetargu zostanie podany o odrębnym ogłoszeniu.4.    Niniejszy wykaz nieruchomości został podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni /tj. od dnia 17 stycznia  do dnia  07 lutego 2012 r./