Ogłoszenie o przetargu

                                             WÓJT  GMINY  JANÓW  PODLASKI                            ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż                            działki  stanowiącej własność Gminy Janów Podlaski położonej na terenie   wsi  J A N Ó W   P O D L A S K I      działka oznaczona numerem 987 o powierzchni 0,49 ha – Kw LU1B/0060118/9cena wywoławcza: 17.208,45.-zł (słownie siedemnaście tysięcy dwieście osiem  złotych 45/100)

wysokość wadium: 1.720,00.-zł (słownie tysiąc siedemset dwadzieścia złotych 00/100)

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada opracowanego planuzagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań ii kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest w terenach o przeznaczeniu rolnym.W a r u n k i   p r z e t a r g u:1.    Przetarg rozpocznie się dnia 14 lutego 2012  r. o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Janów Podlaski /pokój nr 8/2.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 10 lutego 2012 r. do godz. 13:00  w a d i u m  w kasie Urzędu Gminy Janów Podlaski.3.    Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.4.    Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.5.    Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.6.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.7.    Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłyną w dniu 28 grudnia 2011 r.8.    Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Janów Podlaski ul.Bialska 6a /pokój nr 8/ lub telefonicznie (83) 343-30-93.