Ogłaszenie przetargu na sprzedaż drzew „na pniu”.

O G Ł O S Z E N I EWójt Gminy Janów Podlaski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż drzew „na pniu” – 109 topoli euroamerykańskich, 54 wierzb, 1 czeremchy oraz 2 olsz z pasów dróg gminnych o nr geodezyjnych 439 i 642 położonych na ternie wsi Janów Podlaski.Cena wywoławcza wynosi 38 920,00 zł/brutto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00 gr.).Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2014 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski w sali konferencyjnej.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości: 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset zł., 00 gr.) do kasy Urzędu Gminy Janów Podlaski lub na konto nr 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020 do dnia 18 sierpnia 2014 r. do godz. 1400.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu będą zwrócone po zakończeniu  przetargu. Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie (w razie potrzeby wskazania przedmiotu sprzedaży należy kontaktować się osobiście z pracownikiem Urzędu Gminy pok. nr 8 lub telefonicznie pod nr tel. 83 341-30-93 w 47). Ogłoszenie zostało zamieszczone dnia 05 sierpnia 2014 roku w prasie lokalnej (tygodnik „Słowo Podlasia”), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów Podlaski oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy i BIP .

 

Zarządzenie nr 31/2014

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

.