O g ł o s z e n i e

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Janów Podlaski do realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej

OGŁOSZENIE

Gmina Janow Podlaski przy zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej Bubel Granna ponownie przystępuje do realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej. Z programu w 2011 r. mogą skorzystać mieszkańcy gminy Janów Podlaski znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z powodu m.in. bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Dodatkowo przy kwalifikowaniu osób stosowane może być kryterium dochodowe tj. 715,50 zł dla osoby samotnej oraz 526,50 na osobę w rodzinie. W celu objęcia pomocą  jak największej liczby mieszkańców gminy potrzebujących wsparcia w zakresie żywności (w 2011 r. nie mniej niż 30 kg i nie więcej niż 70 kg), osoby chcące skorzystać w tej formy pomocy proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2011 r.

Na podstawie zgłoszenia zostanie sporządzony wykaz zakwalifikowanych do pomocy osób, który stanowić będzie podstawę do wydania żywności.

Szczegółowe informacje na powyższy temat udzielane są w GOPS codziennie w dni robocze w godz. 7:30-15:30 lub pod nr telefonu (83) 341 30 93 w. 38 lub 48.