O G Ł O S Z E N I E sprzedaż drzew „na pniu”.

O G Ł O S Z E N I EWójt Gminy Janów Podlaskiogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż drzew „na pniu” – 109 topoli euroamerykańskich, 27 wierzb, 1 czeremchy oraz 2 olsz z pasów dróg gminnych o nr geodezyjnych 439 i 642 położonych na ternie wsi Janów Podlaski.Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 19.300,00 zł – brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych 00 gr.) co stanowi 50 % wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego.Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 11.09.2014 r.Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2014 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski w sali konferencyjnej.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł., 00 gr.) do kasy Urzędu Gminy Janów Podlaski do godz. 1400  lub na konto nr 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020 do dnia 07 października 2014 r. Wniesione przelewem wadium będzie skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym do dnia 08.10.2014 r.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu będą zwrócone niezwłocznie po zakończeniu  przetargu. Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie (w razie potrzeby wskazania przedmiotu sprzedaży należy kontaktować się osobiście z pracownikiem Urzędu Gminy pok. nr 8 lub telefonicznie pod nr tel. 83 341-30-93 w 47). Ogłoszenie zostało zamieszczone dnia 23 września 2014 roku w prasie lokalnej (tygodnik „Słowo Podlasia”), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów Podlaski oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy i BIP .

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż drzew „na pniu” z pasów dróg gminnych i powołania komisji przetargowej

Regulamin przetargu

Specyfikacja przedmiotu przetargu

 

.