Nabór wniosków do udziału w projekcie…

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza II nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza”

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego: bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość, opolskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego; zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,  które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej / nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów.Zgodnie z § 6 dział  II  Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie w II naborze zostanie zakwalifikowanych 28 kobiet, w tym:•    9 kobiet bezrobotnych,•    6 kobiet nieaktywnych zawodowo,•    13 kobiet zatrudnionych.Priorytetowo będą traktowane:•    kobiety w wieku 15 – 30 lat , w ramach II naboru zostanie zrekrutowanych co najmniej 7 kobiet w tej kategorii  ,•  kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, w ramach II naboru zostanie zrekrutowanych co najmniej 37 kobiet w tej kategorii  .Drugi  nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminieod 13.03.2014 r. do 19.03.2014r. w godz. od 8.00 do 16.00.Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w biurze projektu:„Wenus jest Przedsiębiorcza”: Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1tel.(081) 470 09 00, fax. (081) 470 09 30 e-mail: wenusjestprzedsiebiorcza@fpcp.org.plW przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty/kuriera, za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień wpływu do biura projektu.Regulamin rekrutacji i dokumenty rekrutacyjne są dostępne do wglądu w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.fpcp.org.pl  w zakładce projekty: „Wenus jest Przedsiębiorcza” –  dokumenty http://fpcp.org.pl/wenus/index.php/dokumenty .

.