Informacja

Wójt Gminy Janów Podlaski na podstawie § 7 i § 9 uchwały Nr XXVIII/319/10 Rady Gminy Janów Podlaski informuje o rozpoczęciu konsultacji dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski z Organizacjami  Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok, poprzez umieszczenie na okres 14 dni na stronie internetowej

Gminy projektu programu. Termin rozpoczęcia konsultacji  10 grudnia 2010 r., zakończenia 23 grudnia 2010 r. Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy