Informacja o wyniku konkursu

WÓJT GMINY JANÓW PODLASKIINFORMUJE

       że w wyniku otwartego konkursu na wybór partnera podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wybrano ofertę Parafii pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim z siedzibą przy ul. Naruszewicza 17, 21-505 Janów Podlaski.    Przy wyborze oferty wzięto pod uwagę spełnienie wszystkich warunków określonych w opublikowanym dnia 03 czerwca 2016 r. ogłoszeniu, deklarowany wkład własny partnera oraz doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

.