Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla, których adresatami są:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta m.in. przy:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu ich z niej.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Uczestnicy programu za usługi asystencji osobistej nie ponoszą odpłatności.

Realizatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a. Program będzie realizowany w 2023 r. karty zgłoszenia można składać w GOPS  w Janowie Podlaskim do dnia 07.11.2022 r., więcej informacji pod numerem  telefonu 83 3-413-093 wew. 48 w godzinach pracy Ośrodka od pon – pt 7.30-15.30. Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w 2023 roku  i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023.

Załączniki:
Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Karta zgłoszenia do programu