Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

Wójt Gminy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), w Urzędzie Gminy Janów Podlaski – pokój nr 4 (II piętro), począwszy od miesiąca stycznia 2016 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w zakresie:

–    poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub-   wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub-   udzielenia pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub-    sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:-    podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;-    z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;-    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:-    której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub-    która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. –  Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub-    która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206), lub-    która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub-    która nie ukończyła 26 lat, lub-    która ukończyła 65 lat, lub-    która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osoby zgłaszające się o udzielenie pomocy prawnej zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia o prawie do skorzystania z tej formy pomocy oraz proszone są o zabranie ze sobą dokumentów dotyczących danej sprawy.

.