Informacja dot. możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o nowej ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego. Pożyczki udzielane są ze środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oferujemy niskooprocentowane pożyczki (0,88% w skali roku) od 10 000 zł do 100 000 zł na maksymalny okres 60 miesięcy.  Dzięki wsparciu w postaci preferowanej pożyczki możliwe jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa lubelskiego przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa lubelskiego.Przykładowe przedsięwzięcia mogące być przedmiotem pożyczki to:·         zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych,·         zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, itp.,·         zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,·         finansowanie majątku obrotowego tj. zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego,Podstawową barierę rozwoju przedsiębiorstw jest brak kapitału oraz niska stabilność finansowa. Oferta pożyczek na preferencyjnych warunkach otwiera przedsiębiorcom okazję do uruchomienia inwestycji, które mogą dać realną szansę na wzrost przedsiębiorczości lokalnej oraz spadek bezrobocia w regionie. Pełna dokumentacja dostępna na stronie:http://www.oic.lublin.pl/pozyczka-globalna_6,236.html

.