Data: 27-02-2017
Imieniny: Gagrieli, Liwii, Leonarda


Aktualności

Zaproszenie na otwarcie wystawy malarstwa Miry...
opublikowano: 26.02.2017

Repertuar Kina Wenus luty - marzec 2017 r.
opublikowano: 25.02.2017


 

 

Dotyczy pomocy żywnościowej
opublikowano: 17.02.2017

Trwa rekrutacja do projektu "Zatrudnij się sam"
opublikowano: 10.02.2017

Firma CONSULTOR Sp. z o.o.  do dnia - 17.02.2017r. planuje rekrutację do projektu „Zatrudnij się sam!”. Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.3  Rozwój przedsiębiorczości . W ramach naboru wniosków przyznawane będą dotacje na uruchomienie  i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Z bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego.
Projekt skierowany jest do 52 osób (27 kobiet, 25 mężczyzn)  w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w województwie lubelskim  pozostających bez pracy zamierzających  rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:
− osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobiety,
• osoby powyżej  50 r. życia,
•  osoby z niepełnosprawnościami,
             •  osoby długotrwale bezrobotne,
             •  osoby niskowykwalifikowane,
        − osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych (pierwszeństwo w rekrutacji).
 
Kandydaci zainteresowani udziałem powinni złożyć w biurze projektu „Zatrudnij się sam!” komplet wymaganych dokumentów   w terminie 30.01.2017r.-17.02.2017r.
  Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami może być wysłany pocztą  lub kurierem na adres Biura Projektu: Consultor Sp.z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin ,
tel. 81 745 41 91, 509 897 677
www.zatrudnijsiesam.consultor.pl

WŁĄCZ SIĘ DO DZIAŁANIA - Spotkanie z...
opublikowano: 08.02.2017

Czytnik RSS
Wiadomości - Wirtualna Polska