Data: 01-10-2014
Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza


Aktualności

Repertuar Kina WENUS Październik 2014 r.
opublikowano: 28.09.2014

W dniach 13-17, 20-24 oraz 27-31 października 2014 r. możliwość zorganizowania seansów zbiorowych filmu "Miasto 44".

Przyjmujemy rezerwacje na powyższe terminy.

Serdecznie zapraszamy.

Rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
opublikowano: 24.09.2014

WÓJT GMINY JANÓW PODLASKI ogłasza ustny...
opublikowano: 23.09.2014

 Janów Podlaski 23.09.2014 r.

GRiŚ.6840.43.2014

                                                    WÓJT  GMINY  JANÓW  PODLASKI
                                  ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
                           nieruchomości  stanowiących własność Gminy Janów Podlaski

 

I. położonych na terenie osady Janów Podlaski

1) udział 0,3669 w działce  oznaczonej numerem 384/3 o powierzchni 0,0480  ha (grunt orny zabudowany klasy IVa) wraz z lokalem użytkowym o powierzchni 74,70 m2  – Kw LU1B/00083424/4
cena wywoławcza w stosunku do pierwotnego przetargu została obniżona o 30 %
i wynosi  71.065,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 00/100)
wysokość wadium: 7.100,00 -zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych  00/100)
            Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 12 maja 2014 r. oraz 12 sierpnia 2014 r.
Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest
w terenach o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi.
 
2)  działka oznaczona numerem 839/3 o powierzchni 0,0886 ha (grunt orny zabudowany klasy IVb) wraz z budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej  54,83 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 31,60 m2  – Kw LU1B/00067608/0
cena wywoławcza w stosunku do pierwotnego przetargu została obniżona o 30 %
i wynosi 31.085,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)
wysokość wadium: 3.100,00 -zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100)
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 12 maja 2014 r. oraz 12 sierpnia 2014 r.
Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest
w obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

3)  działka oznaczona numerem geodezyjnym 563/1 o powierzchni 0,0884 ha (grunt orny zabudowany klasy IVa) wraz z budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 153,67 m2  - Kw LU1B/00067368/5
cena wywoławcza w stosunku do pierwotnego przetargu została obniżona o 30 %
i wynosi: 46.011,00 zł  (słownie: czterdzieści sześć tysięcy jedenaście złotych 00/100)
           wysokość wadium; 4.600,00 -zł  (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100)
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 03 stycznia 2014 r., 03 marca 2014 r., 12 maja 2014 r. oraz 12 sierpnia 2014 r.
Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest
w obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

II.  położonych na terenie wsi Klonownica Plac
1)  działka oznaczona numerem geodezyjnym 150/3 o powierzchni 0,4207 ha (w tym grunt orny klasy IVa – 0,0047ha, grunt orny zabudowany klasy IVa - 0,0044 ha, grunt orny klasy IVb – 0,0120 ha, grunt orny zabudowany klasy IVb – 0,4006) wraz z budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 220 m2 – Kw LU1B/00062705/5
cena wywoławcza w stosunku do pierwotnego przetargu została obniżona o 30 %
i wynosi: 75.481,00 -zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 00/100)
           wysokość wadium; 7.500,00 -zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 03 stycznia 2014 r., 03 marca 2014 r., 12 maja 2014 r. oraz 12 sierpnia 2014 r.
Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest
w obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2)  udział 0,1223 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 150/5 o powierzchni 0,5839 ha (w tym grunt orny klasy IVa – 0,0417ha, grunt orny zabudowany klasy IVa - 0,0271 ha, grunt orny zabudowany klasy IVb – 0,5151) wraz z lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 47,05 m2   -  Kw LU1B/00120705/0
cena wywoławcza w stosunku do pierwotnego przetargu została obniżona o 30 %
i wynosi: 32.344,00.-zł  (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery złote 00/100)
    Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
wysokość wadium  3.200.00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100/
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 03 stycznia 2014 r., 03 marca 2014 r., 12 maja 2014 r. oraz 12 sierpnia 2014 r.
Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest
w obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
                                              
W a r u n k i   p r z e t a r g u:
1. Przetarg rozpocznie się dnia 27 października 2014  r. o godzinie 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Janów Podlaski /pokój nr 8/
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 23 października 2014r.  w a d i u m  w kasie Urzędu Gminy Janów Podlaski do godz. 1400 lub przelewem na konto  Nr 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020 BS Biała Podlaska o/Janów Podlaski. Wniesione przelewem wadium będzie skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego w dniu 24 października 2014 r.
3. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.
4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
5. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
7. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 29 października 2013 r. i w dniu 11 marca 2014 r.
8. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6a (pokój nr 8) lub telefonicznie (83) 341-30-93.

Wersja do wydruku pdf

O G Ł O S Z E N I E sprzedaż drzew „na pniu”.
opublikowano: 23.09.2014

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Janów Podlaski
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na


sprzedaż drzew „na pniu” - 109 topoli euroamerykańskich, 27 wierzb, 1 czeremchy oraz 2 olsz z pasów dróg gminnych o nr geodezyjnych 439 i 642 położonych na ternie wsi Janów Podlaski.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 19.300,00 zł - brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych 00 gr.) co stanowi 50 % wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 11.09.2014 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2014 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski w sali konferencyjnej.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł., 00 gr.) do kasy Urzędu Gminy Janów Podlaski do godz. 1400  lub na konto nr 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020 do dnia 07 października 2014 r. Wniesione przelewem wadium będzie skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym do dnia 08.10.2014 r.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.
Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu będą zwrócone niezwłocznie po zakończeniu  przetargu.
Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie (w razie potrzeby wskazania przedmiotu sprzedaży należy kontaktować się osobiście z pracownikiem Urzędu Gminy pok. nr 8 lub telefonicznie pod nr tel. 83 341-30-93 w 47).
Ogłoszenie zostało zamieszczone dnia 23 września 2014 roku w prasie lokalnej (tygodnik „Słowo Podlasia”), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów Podlaski oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy i BIP .


Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż drzew „na pniu” z pasów dróg gminnych i powołania komisji przetargowej

Regulamin przetargu

Specyfikacja przedmiotu przetargu

 

Informacja dla osób pokrzywdzonych
opublikowano: 16.09.2014

1 2 3 ... 60 61 62 Następna
Czytnik RSS
Wiadomości - Wirtualna Polska