Deklaracja dostępności http://www.janowpodlaski.pl/

Gmina Janów Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.janowpodlaski.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mapy

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urząd Gminy Janów Podlaski.
 • E-mail: ug@janowpodlaski.pl
 • Telefon: (83) 341 30 73

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Janów Podlaski
 • Adres: ul. Bialska 6A,
  21-505 Janów Podlaski
 • E-mail: ug@janowpodlaski.pl
 • Telefon: (83) 341 30 73

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Główne wejście do budynku usytuowane jest od ul. Bialskiej, teren przed wejściem stanowi paking dla interesantów z wyznaczonym miejscem postojowym dla osoby z niepełnosprawnością.
Z uwagi na brak windy oraz podjazdów przy wejściu do budynku znajduje się aparat telefoniczny wraz z wykazem telefonów wewnętrznych umożliwiające skorzystanie z pomocy pracownika urzędu przy wejściu do budynku. Drzwi wejściowe do budynku przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Obsługa osób poruszających się na wózku prowadzona jest na parterze budynku. W budynku nie ma windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W Urzędzie nie funkcjonują pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. Nie są wykorzystywane informacje głosowe.

Dostosowanie parkingów
Obok budynku znajdują się miejsca postojowe w tym jedno wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dojazdu i zaparkowania pojazdu kilkanaście metrów od wejścia głównego do budynku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

Dostępność tłumacza języka migowego
Brak dostępności tłumacza migowego.