Świadczenia wychowawcze

W ramach rządowego programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

W związku art.1 pkt. 9 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzicei oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 r., poz.1981, z późn. zm.) zmienił się organ prowadzący postępowanie oraz wypłacający świadczenie wychowawcze.
Od 1 stycznia 2022 r. p
rzyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 czerwca 2022 r. ZUS w całości realizuje program „Rodzina 500 plus”, czyli przyznaje i wypłaca świadczenie wychowawcze.

W sprawach dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego za okresy
sprzed 1 stycznia 2022 r. do ich zakończenia realiz
uje Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Aktualności

Informacja o realizacji projektu "Krok w stronę integracji"

  S.T.R Project Stanisław Romaniszyn w partnerstwie…

Click here to add your own text