Data: 19-08-2019
Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji


Aktualności

przetarg
opublikowano: 06.06.2012

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO KINA CYFROWEGO 3D W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W JANOWIE PODLASKIM


Numer ogłoszenia: 191516 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim , ul. 1-go Maja 13, 21-505 Janów Podlaski, woj. lubelskie, tel. 83 341 30 089, faks 83 341 30 077.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janowpodlaski.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO KINA CYFROWEGO 3D W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W JANOWIE PODLASKIM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO KINA CYFROWEGO 3D W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W JANOWIE PODLASKIM Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia określa zestawienie Dostawa i montaż urządzeń do kina cyfrowego 3D w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacja techniczna - rysunki (przekroje sali kinowej) załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 30.20.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przed terminem składania ofert w wysokości 5 000, 00 zł. ( słownie: pięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wymagane jest wykazanie się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizacją co najmniej trzech dostaw z montażem urządzeń do kina cyfrowego 3D odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum brutto 400 000 zł. każda (czterysta tysięcy złotych), z udokumentowaniem, że zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.janowpodlaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja 13, 21-505 Janów Podlaski..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Gminy Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja 13, 21-505 Janów Podlaski..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zatwierdzam :

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury

w Janowie Podlaskim

Wiesława Tur

XIII IMPRESJE MUZYCZNE 2012
opublikowano: 31.05.2012

 

Pobierz kartę zgłoszenia PDF

Pobierz Regulamin PDF

Zaproszenie na obchody DNIA DZIECKA
opublikowano: 24.05.2012

27.04 br. odbyła się II Konferencja Naukowa
opublikowano: 24.05.2012

27 kwietnia br. w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się II Konferencja Naukowa nt. „Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego”, nad którą honorowy patronat objęła Gmina Janów Podlaski. Przed rozpoczęciem konferencji zgromadzeni goście obejrzeli wystawę prac lokalnych twórców ludowych. Następnie zebranych na sali kinowej uczestników powitał Wójt Gminy Pan Jacek Hura. Wójt podziękował uczestnikom za przybycie, przedstawił zaproszonych gości oraz zaprezentował walory  Gminy Janów Podlaski. W czasie spotkania poruszono praktyczne problemy związane z realizacją zadań marketingu terytorialnego. W szczególności w dyskusji poruszono kwestie związane z walorami przyrodniczymi jako elementem promocji jednostki samorządowej i związanych z tym możliwościami oraz ograniczeniami. Dyskutowano także na temat działań proekologicznych gminy w realizacji zadań z zakresu marketingu terytorialnego, oraz o skuteczności instrumentów promocji gminy. Po zakończeniu konferencji uczestnicy zwiedzili zabytki Janowa Podlaskiego oraz stadninę koni.

Sprawozdanie z przebiegu konferencji PDF

Zobacz galerię zdjęć

Ogłoszenie V edycji konkursu "Piękne, bo bialskie"
opublikowano: 15.05.2012


W związku z ogłoszeniem V edycji konkursu „Piękne, bo bialskie”, Wójt Gminy Janów Podlaski zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania kandydatur w następujących kategoriach konkursowych:
1)    „Najpiękniejsza zagroda”,
2)    „Gospodarz roku”,
3)    „Najpiękniejszy ogród roku”.
Zgłoszenia można dokonywać do 31 maja 2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6a, na formularzach dostępnych wraz z regulaminem konkursu
w sekretariacie urzędu oraz na stronie internetowej gminy www.janowpodlaski.pl

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas XIV Dożynek Powiatowych.

POBIERZ:

1)   Karta zgłoszenia w kategorii „Najpiękniejsza zagroda”,
2)   Karta zgłoszenia w kategorii „Gospodarz roku”,
3)   Karta zgłoszenia w kategorii„Najpiękniejszy ogród roku”

4) Regulamin konkursu