Wodociąg – Kanalizacja

Aktualności – Wodociąg/Kanalizacja

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

1. WC TRON Sp. z o.o.

ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9

50-406 Wrocław,

 tel. 800 808 308

2. Firma Handlowo-Usługowa, Edward Pszczoła

Borsuki 63

08-221 Sarnaki

tel. 603 130 604

3.  WC SERWIS Sp. z o.o.
ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

tel. 32 278 45 31

4. HYDRO-MAT (bezpłatne zawieranie umów)
Mateusz Nitychoruk
ul. Długa 38a,

21-500 Biała Podlaska
Tel. 513-324-849

5. Lux-Ten (bezpłatne zawieranie umów)
Antoni Jówko
Hrud 96
21-500 Biała Podlaska
Tel. 609-762-707

____________________________________________________________________________________________

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust.  3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z prowadzoną aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków prosi się mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli oświadczenia o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych o jego złożenie w terminie do 28.02.2023 r.

Druk oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.janowpodlaski.pl w zakładce: Wodociąg/Kanalizacja-Pliki do pobrania

Wypełnione oświadczenia można przesłać pocztą elektroniczną na adres kanalizacja@janowpodlaski.pl, pocztą tradycyjną, złożyć w siedzibie Urzędu lub przekazać sołtysowi danej miejscowości w terminie do 28 lutego 2023 r.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na  jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani
do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, iż właściciele lub użytkownicy nieruchomości, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Wójt Gminy jest zobowiązany
do prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Do kontroli stosuje się przepisy  art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2556
z późn. zm).

Oświadczenie o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji w związku z przeprowadzaniem na terenie Gminy Janów Podlaski (pdf)

Oświadczenie o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji w związku z przeprowadzaniem na terenie Gminy Janów Podlaski (doc)

________________________________________________________________________

INFORMACJA O ZMIANIE CEN OPŁAT ZA WODĘ.

Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Janów Podlaski

Szanowni Państwo, w dniu 22 listopada 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów Podlaski na okres 18 miesięcy.
W związku z powyższym od 1 grudnia 2022 r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Cena netto za 1m3 dostarczanej wody wynosić będzie 3,43zł/m3 (cena brutto za 1m3 3,70 zł)

Szczegółowe informacje dotyczące taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów Podlaski zamieszczone są na stronie internetowej:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/decyzja-nr-lu-rzt-70-34-2022-dr.html

_________________________________________________________________________

Szanowni Mieszkańcy Gminy Janów Podlaski,

Informujemy, że w związku z przejęciem przez Gminę Janów Podlaski zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie, poborem opłat za pobraną wodę i odprowadzane nieczystości ciekłe zajmować się będzie Pan Michał Popis – dotychczasowy pracownik Zakładu Usług Wodnych w Parczewie. Planowany termin rozpoczęcia poboru to 13 września 2022 r. Informujemy, ze ulega zmianie nr rachunku bankowego do wpłat należności. Zostaną nadane indywidualne numery rachunku dla odbiorców, które będą widoczne na fakturze.

Click here to add your own text