Wodociąg – Kanalizacja

Aktualności – Wodociąg/Kanalizacja

______________________________________________________________________________________

Wpłaty należności za wodę i ścieki

Faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności
od okresu rozliczeniowego (odczytu wodomierzy), najczęściej co dwa miesiące.
Faktura dostarczana jest przez inkasenta, przesyłana pocztą (listem zwykłym) lub drogą elektroniczną
(e-faktura).

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
w terminie określonym na fakturze, który dla wszystkich odbiorców i wynosi 14 dni
od jej wystawienia.

Zapłaty można dokonać:

  • przelewem na indywidualny rachunek kontrahenta wskazany na fakturze,
  • u inkasenta, tj. Pana Michała Popisa- pracownika Urzędu Gminy,
  • w kasie UG

Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych.

W przypadku wpłat przelewem każda wpłata przyjmowana jest na indywidualny rachunek Kontrahenta. W związku z powyższym prosimy o posługiwanie się numerem rachunku bankowego Kontrahenta, podanym na fakturze VAT.

Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, to prosimy zgłosić ten fakt niezwłocznie do Urzędu Gminy osobiście, telefonicznie (83 3413073 wew. 52) lub pocztą elektroniczną na adres kanalizacja@janowpodlaski.pl, w celu ustalenia odczytu i wystawienia faktury.

Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę
i odprowadzone ścieki. Zwłoka w zapłacie należności skutkuje naliczeniem i dochodzeniem ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności. Aktualne zadłużenie z wezwaniem do zapłaty podawane jest na bieżąco w wystawianych fakturach.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekówPrzedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

  1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
  2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody
    lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego2), wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

______________________________________________________________________________________

Druki do pobrania

SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości, z terenu których zostały odebrane nieczystości ciekłe

Załącznik 2 Wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Załącznik nr 3 Wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy na opróżnianie zbiorników, osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
uległy rozwiązaniu lub wygasły

______________________________________________________________________________________

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 57/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski

______________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Janów Podlaski.

______________________________________________________________________________________

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 34/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski

______________________________________________________________________________________

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 15/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski

______________________________________________________________________________________

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

1. WC TRON Sp. z o.o.

ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9

50-406 Wrocław,

 tel. 800 808 308

2. Firma Handlowo-Usługowa, Edward Pszczoła

Borsuki 63

08-221 Sarnaki

tel. 603 130 604

3.  WC SERWIS Sp. z o.o.
ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

tel. 32 278 45 31

4. HYDRO-MAT
Mateusz Nitychoruk
ul. Długa 38a,

21-500 Biała Podlaska
Tel. 513-324-849

5. Lux-Ten
Antoni Jówko
Hrud 96
21-500 Biała Podlaska
Tel. 609-762-707

6. TomTrak usługi tartaczne
Tomasz Harasimowicz
Horoszki Małe 17
08-221 Sarnaki
Tel. 605-748-963

____________________________________________________________________________________________

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust.  3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z prowadzoną aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków prosi się mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli oświadczenia o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych o jego złożenie w terminie do 28.02.2023 r.

Druk oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.janowpodlaski.pl w zakładce: Wodociąg/Kanalizacja-Pliki do pobrania

Wypełnione oświadczenia można przesłać pocztą elektroniczną na adres kanalizacja@janowpodlaski.pl, pocztą tradycyjną, złożyć w siedzibie Urzędu lub przekazać sołtysowi danej miejscowości w terminie do 28 lutego 2023 r.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na  jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani
do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, iż właściciele lub użytkownicy nieruchomości, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Wójt Gminy jest zobowiązany
do prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Do kontroli stosuje się przepisy  art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2556
z późn. zm).

Oświadczenie o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji w związku z przeprowadzaniem na terenie Gminy Janów Podlaski (pdf)

Oświadczenie o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji w związku z przeprowadzaniem na terenie Gminy Janów Podlaski (doc)

________________________________________________________________________

INFORMACJA O ZMIANIE CEN OPŁAT ZA WODĘ.

Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Janów Podlaski

Szanowni Państwo, w dniu 22 listopada 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów Podlaski na okres 18 miesięcy.
W związku z powyższym od 1 grudnia 2022 r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Cena netto za 1m3 dostarczanej wody wynosić będzie 3,43zł/m3 (cena brutto za 1m3 3,70 zł)

Szczegółowe informacje dotyczące taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów Podlaski zamieszczone są na stronie internetowej:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/decyzja-nr-lu-rzt-70-34-2022-dr.html

_________________________________________________________________________

Szanowni Mieszkańcy Gminy Janów Podlaski,

Informujemy, że w związku z przejęciem przez Gminę Janów Podlaski zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie, poborem opłat za pobraną wodę i odprowadzane nieczystości ciekłe zajmować się będzie Pan Michał Popis – dotychczasowy pracownik Zakładu Usług Wodnych w Parczewie. Planowany termin rozpoczęcia poboru to 13 września 2022 r. Informujemy, ze ulega zmianie nr rachunku bankowego do wpłat należności. Zostaną nadane indywidualne numery rachunku dla odbiorców, które będą widoczne na fakturze.

Click here to add your own text