Działalność

I. Podstawową działalnością statutową ośrodka jest organizowanie i prowadzenie sekcji, zespołów i grup zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, na bazie pracowni znajdujących się w budynku ośrodka.

   Zajęcia organizowane są w kilku kierunkach:
     1. plastyczne
     2. muzyczne
     3. taneczne
     4. rękodzielnicze
     5. pomoc instruktażowa i merytoryczna.

Zajęcia w Ośrodku prowadzone są przez instruktorów posiadających wykształcenie kierunkowe lub specjalistyczne. Nabór na zajęcia odbywa się we wrześniu i jest dobrowolny. Najczęściej uzupełniane są składy poszczególnych zespołów tanecznych ze względu na zakończenie kolejnych etapów nauki przez uczniów i wyjazdy do innych szkół. W pozostałych sekcjach dla dzieci i młodzieży nabór trwa cały czas.
II. Kolejną formą działalności jest organizowanie różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Są to najczęściej koncerty okolicznościowe związane z uroczystościami i świętami narodowymi, wystawy tematyczne i okazjonalne, oprawy artystyczne różnych uroczystości, powiatowych itp.
III. Inną formą działalności jest organizowanie życia kulturalnego i imprez rozrywkowych dla mieszkańców. Są to najczęściej letnie imprezy plenerowe organizowane na terenie Janowa Podlaskiego lub w sołectwach. Najczęściej mają one formę festynów rekreacyjno-rozrywkowych. Są to imprezy cykliczne, które organizowane są każdego roku np. Dni Janowa Podlaskiego, Janowskie Święto Ziół.
IV. Prowadzimy również Punkt Informacji Turystycznej informując turystów o dostępnej bazie lokalowej, atrakcjach turystycznych oraz udostępniamy bezpłatnie materiały promocyjne – mapy, foldery. Do pit
V. Następną formą działalności jest prowadzenie przez Ośrodek kina Wenus. Seanse są wyświetlane dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
VI. Jako instytucja pomagamy w organizacji różnych spotkań szkołom, urzędom, innym instytucjom udostępniając nasze sale.
VII. Ośrodek Kultury ponosi wszelkie koszty utrzymania, tzn. ogrzewanie, energia elektryczna, usługi p.poż i kominiarskie., elektryczne, itp. Jednocześnie wykonujemy we własnym zakresie wszelkie bieżące remonty i naprawy.

Na dzień dzisiejszy kompleksowe prace remontowe prowadzone są przez Gminę.

Przedmiot działalności

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim

1. Działalność Ośrodka polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
2. Podstawowym celem Ośrodka jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
3. Do podstawowych działań Ośrodka należy w szczególności:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

4. Zadania Ośrodek realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

 • zespołowego uczestnictwa w kulturze,
 • różnorodnych form edukacji kulturalnej,
 • form indywidualnej aktywności kulturalnej,
 • imprez kulturalnych.

5. Ośrodek może prowadzić działalność instruktażowo – metodyczną.
6. Realizując zadania Ośrodek może:

 • organizować imprezy artystyczne, rozrywkowe i turystyczne,
 • organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
 • prowadzić naukę języków obcych,
 • prowadzić impresariat artystyczny,
 • prowadzić działalność wydawniczą,
 • prowadzić ogniska artystyczne,
 • prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego.

7. Do zadań Ośrodka należy udostępnianie, upowszechnianie i popularyzacja polskiego i światowego dorobku filmowego.

 

Oznaczenie formy prawnej

Oznaczenie formy prawnej: Samorządowa instytucja kultury
Nazwa: Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim
Numer wpisu do rejestru instytucji kultury: 1
Adres: ul. 1 Maja 13, 21-505 Janów Podlaski

Podstawa działalności

 • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194; ost. zm. Dz. U. z 24 października 2019r. poz. 2020
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 10 maja 2019 r. poz. 869; ost. zm. Dz. U. z 22 grudnia 2020 r. poz. 2320
 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 30 lipca 2020 r. poz. 1320; ost. zm. Dz. U. z 27 grudnia 2018 r. poz. 2432)
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 21 kwietnia 2020 r. poz. 713; ost. zm. Dz. U. z 12 sierpnia 2020 r. poz. 1378)
 • Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jedn. Dz. U. z 5 listopada 2019 r. poz. 2136)
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 8 października 2020 r. poz. 1740; ost. zm. Dz.U. z 8 sierpnia 2019 r. poz. 1495)
 • Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 3 lipca 2019 r. poz. 1231; ost. zm. Dz.U. z 21 lutego 2020 r. poz. 288)
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 7 grudnia 2020 r. poz. 2176)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1; ost. zm. Dz. Urz. UE L z 23 maja 2018 r. nr 127, s. 2)