Jednorazowe świadczenie ,,Za życiem”

 

     Z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

    Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

     Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek, który należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

    Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Do wniosku należy dołączyć dwa zaświadczenia:

  •  zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

  •  zaświadczenie potwierdzające zdiagnozowanie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Aktualności

obrazek przedstawia kartki z kalendarza

Informacja o ustanowieniu dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 9/2021 Kierownika…

Życzenia Boże Narodzenie

Tło zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com…
obrazek przedstawia kartki z kalendarza