Click here to add your own text

Działalność Ośrodka

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowie Podlaskim, Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 5. statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim
 6. niniejszego regulaminuDo zakresu działania Ośrodka należy realizacja zadań wynikających z :

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 4. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 5. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 7. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 8. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 9. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych do 31.12.2021 r.
 10. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 11. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 12. ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 13. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 14. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 15. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 16. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 17. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 18. ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 19. ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty,
 20. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 21. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 22. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 23. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”,
 24. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 25. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 26. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
 27. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 28. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 29. Ośrodek może realizować inne zadania określone innymi ustawami, wykonanie których spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego w tym zadania własne oraz zadania zlecone gminie powierzone na podstawie innych ustaw lub porozumień zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Wójta Gminy lub Radę Gminy,
 30. Ośrodek może również realizować inne zadania wynikające z programów, porozumień, projektów UE oraz rozwijać inne formy pomocy społecznej

           W celu realizacji zadań, Ośrodek współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, Sądem Rodzinnym i Opiekuńczym, Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, kościołami, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi i prawnymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

Aktualności

Program „Opieka Wytchnieniowa " dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim…