POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

1) STYPENDIUM SZKOLNE

KOMU PRZYSŁUGUJE?

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SZKOLNEGO?

Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (124,00 zł) ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 99,20 zł i nie może być wyższe niż 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (124 zł) ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 248 zł.

JAKIE SĄ FORMY STYPENDIUM SZKOLNEGO?

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących:

 1. pokrycia kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

 2. pokrycia kosztów zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

 3. pokrycia kosztów opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

 4. pokrycia kosztów opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę,

 5. pokrycia kosztów zakupu komputerów służących uczniom do celów edukacyjnych;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego
w szkołach niepublicznych;

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu podręczników, lektur szkolnych, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych;

4) uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internet lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły lub kolegium i z powrotem;

5) świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

 • rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich;

 • pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów;

 • dyrektor szkoły.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się:

 • od 1 września do 15 września danego roku szkolnego;

 • w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

 • dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2) ZASIŁEK SZKOLNY

 • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 • Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

 • Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 • Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 620 zł.

 • O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Dodatkowe informacje:

 • Niepełnoletniego ucznia reprezentuje rodzic lub opiekun prawny.

 • Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.

 • Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

 • W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wypłata świadczenia nastąpi po uprzednim dostarczeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (oryginały rachunków, faktur, poświadczenia wydatków poniesionych w szkole, itp.).

 • W przypadku zmian mających wpływ na prawo do stypendium szkolnego osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący stypendium szkolne.

 • Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie stypendium szkolnego o zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranego stypendium szkolnego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Przyznanie i wypłata świadczeń następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej.

 • Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Informacje odnośnie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem: 83 341 30 93 wew. 51.

Aktualności

obrazek przedstawia kartki z kalendarza

Informacja o ustanowieniu dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 9/2021 Kierownika…

Życzenia Boże Narodzenie

Tło zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com…
obrazek przedstawia kartki z kalendarza