Wydano album „Gmina Janów Podlaski. Historia, Kultura, Natura”

Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim wydał album pt.: ,,Gmina Janów Podlaski. Historia, Kultura, Natura” W albumie zaprezentowano bogatą przyrodę z ostatnią w europie dziką rzeką Bug, florę i faunę występującą na obszarze Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” i jego otuliny, przyrodę obszarów chronionych Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody. Teren Gminy Janów Podlaski to także bogata historia związana z kilkuwiekową obecnością w Janowie Podlaskim Biskupów Łuckich. Janów słynie z monumentalnych zabudowań sakralnych, budynków poseminaryjnych, zamku biskupów, obiekty najstarszej w Polsce Stadniny Koni czy zabudowań gospodarstw agroturystycznych. W albumie znalazły się również informacje o działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury.  Wydanie albumu możliwe było dzięki dofinansowaniu w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

 

_______________________________________________________________

Folklor bez granic – relacja

18 lipca br. na miejscowym stadionie odbyła się impreza plenerowa pn. „Folklor bez granic”. Wydarzenie zostało zrealizowane przez Gminny Ośrodek w Janowie Podlaskim. Wydarzenie dzięki bogatemu programowi przyciągnęło rzesze mieszkańców zarówno naszej gminy jak i miejscowości ościennych. W trakcie imprezy zaprezentowano stoiska z regionalnymi produktami kulinarnymi,  stoiska ginących zawodów, stoiska rękodzielnicze, odbyła się również degustacja potraw regionalnych. Czas umilały: Zespół Ludowy Pawłowianki, Zespół Pieśni i Tańca AWF „Podlasie”, wokalista Andrzej Rybiński oraz gwiazda wieczoru Zespół KOMBI. Po zmroku zaprezentowano pokaz laserowy. impreza zakończyła się potańcówką do północy. Realizacja wydarzenia dofinansowana została w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Impreza plenerowa „Folklor bez granic” zrealizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

_______________________________________________________________

Zakup strojów dla zespołu ludowego PAWŁOWIANKI w ramach  programu
EtnoPolska 2020.

Do programu wpłynęły 1264 wnioski! Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 293 beneficjentów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.W ramach programu zrealizowano zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego.W związku z ograniczeniami limitowymi programu niepozwalającymi na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji równej lub wyższej 75 punktów, na mocy §9 ust. 17 Regulaminu Programu EtnoPolska 2020 Dyrektor Narodowego Centrum Kultury zatwierdził podniesienie progu punktowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania do poziomu 78 punktów. Wniosek Gminnego Ośrodka Kultury „Zakup strojów dla Zespołu Ludowego Pawłowianki” został rozpatrzony pozytywnie i został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020 w kwocie 29 000,00 zł.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim

 

 

.