ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE – 19.04.2017 r.

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gmina Janów Podlaski jest w trakcie opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Podlaski na lata 2017-2023”. Opracowanie ww. dokumentu umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie Gminy Janów Podlaski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020). Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” RPO WL 2014-2020.Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.W związku z powyższym, zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców gminy oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 19.04.2017 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją a także wstępnie wyznaczone na terenie gminy granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji. Pragniemy aby wspólnie wypracowali Państwo główne założenia do przedmiotowego dokumentu, które będą wynikały z Państwa potrzeb i oczekiwań. Jestem przekonany, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.                                                                                                   Wójt Gminy Janów Podlaski                                                                                                                     (-)                                                                                                             Jacek Hura

.