ZAPROSZENIE do złożenia ofert na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

ZAPROSZENIE

  do złożenia ofert na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej                             wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euroZamawiający Gmina Janów Podlaski ul. Bialska 6a21-505 Janów PodlaskiNIP 537-22-51-327Przedmiotem zamówienia jest dostawa słomy do kotłowni gminnej zlokalizowanej przy ul. Bialskiej 6 w Janowie Podlaskim, w ilości,  minimum 500 ton, maksimum 565 ton  w sezonie grzewczym  2017/2018 r.

     Parametry jakościowe słomy :-  słoma ozima żytnia, pszenna i pszenżytnia sprasowana w balotach okrągłych      wiązanych o wadze 180-230 kg. i średnicy od 120 do 150 cm ze zbiorów 2017 r-  wilgotność słomy – maksymalnie 15 % .    Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodebrania ilości dostaw ustalonej jako     maksymalna oraz że wykonawca nie będzie żądał zrealizowania całości dostaw i nie     będzie wnosił roszczeń odszkodowawczych z  tego tytułu.Termin realizacji przedmiotu zamówienia : sukcesywnie  w okresie od dnia 16 sierpnia 2017 r. do dnia 30  kwietnia  2018 r.  Poszczególne dostawy słomy będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego do 48 godzin od zgłoszenia.Ilość dostaw będzie uzależniona od warunków atmosferycznych panujących w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia dokładnej daty i godziny każdej dostawy celem dokonania przyjęcia jej do magazynu kotłowni oraz dokonania jej jakościowego odbioru przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na dostawę słomy na sezon grzewczy 2017/2018 ” Nie otwierać przed 10.07.2017 r. godz. 12.15.  w Urzędzie Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski pok. 104 lub przesłać na w/w adres w terminie do dnia  10 lipca 2017 r. do godz.12.00.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10. 07. 2017 r. w siedzibie zamawiającego –Urząd Gminy  ul.  Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski / sala posiedzeń- I piętro/, o godz. 12 15     Otwarcie ofert jest jawne.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.Informacje, o których mowa powyżej zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Wykonawca przedstawi cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zaproszenia. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.Cena oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT.Cenę oferty należy dokonać zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.Kryterium oceny ofert : najniższa cena.Projekt umowy zawierający istotne postanowienia stron zawarto w załączniku Nr 2 do zaproszenia.Załączniki :1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.2. Projekt umowy załącznik Nr 2.                                                                              Janów Podlaski, 30.06.2017 r.                                                                                         Z up. WÓJTA                                                                                    mgr Andrzej Trzciński                                                                                    ZASTĘPCA  WÓJTA                                                                              

.