Projekty unijne

 

 

Projekt „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej”

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa 1. Nowoczesna gospodarka

Działanie 1.4 Promocja i współpraca

Projekt poprzez szereg zaplanowanych działań ma na celu zbudowanie stałej współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej. Zawiązanie partnerstwa pomiędzy sześcioma samorządami dwóch województw oraz wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju zawartych w strategii, a także szereg działań promocyjnych i informacyjnych ma za zadanie stymulować rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Podjęcie współpracy miedzy samorządami oraz późniejsze zaangażowanie sfery naukowej i gospodarczej w projekcie doprowadzi do budowy stałej platformy kooperacji pomiędzy różnymi środowiskami i regionami Polski Wschodniej.

Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014, w partnerstwie. Partnerstwo obejmuje sześć jednostek samorządów gminnych.1. Lider Projektu – Gmina Drohiczyn leżąca w Województwie Podlaskim, w Powiecie siemiatyckim. 2. Partnerzy Projektu:• Gmina Konstantynów –  Województwo Lubelskie, Powiat bialski• Gmina Perlejewo – Województwo Podlaskie, Powiat siemiatycki• Gmina Siemiatycze – Województwo Podlaskie, Powiat siemiatycki• Gmina Ciechanowiec – Województwo Podlaskie, Powiat wysokomazowiecki• Gmina Janów Podlaski – Województwo Lubelskie, Powiat bialski

Cele szczegółowe:1. Nawiązanie współpracy między administracją samorządową, środowiskiem naukowym, biznesowym i organizacjami NGO zorientowanych na rozwój regionów z szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 w dolinie Bugu.2. Wypracowanie wspólnych długookresowych  kierunków rozwoju i współpracy ze szczególnym uwzględnieniem potencjału endogenicznego doliny Bugu do końca roku 2012.3. Zmiana postrzegania Polski Wschodniej jako obszaru peryferyjnego poprzez promocję potencjału przyrodniczego, gospodarczego, turystycznego oraz kulturowego.

Wskaźniki potwierdzające  osiągnięcie celów projektu

Wskaźniki produktu:• Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt.) – 3,• Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt.) – 8,• Liczba ekspertów uczestniczących w tworzeniu dokumentu strategicznego (osoby) – 14,• Liczba przedstawicieli przedsiębiorstw uczestniczących w tworzeniu dokumentu strategicznego (osoby) – 20,• Liczba jarmarków promujących projekt oraz potencjał gospodarczy, turystyczny i kulturowy Polski Wschodniej (szt.) – 6,• Liczba programów telewizyjnych dotyczących potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej (szt.) – 6,• Liczba emisji spotów reklamowych dotyczących potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej (szt.) – 260,• Liczba albumów dotyczących potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej (szt.) – 6 000,• Liczba stron internetowych o tematyce związanej z wdrażaniem polityki spójności na obszarze Polski Wschodniej (szt.) – 1,• Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC). – 0

Wskaźniki rezultatu: • Liczba zawiązanych partnerstw współpracy na rzecz rozwoju (szt.) – 1,• Liczba wypracowanych wspólnych strategii (szt.) – 1.

 

 

 

 

„Budowa Zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju powiatu bialskiego”

 

Projekt zakładał realizacją inwestycji z zakresu IT na terenie powiatu bialskiego. Projekt realizowało 19 jednostek samorządu terytorialnego:

Beneficjentem był Powiat Bialski

Partnerzy: Miasto Międzyrzec Podlaski, Miasto Terespol, Gmina Biała Podlaska, Gmina Drelów, Gmina Janów Podlaski, Gmina Kodeń, Gmina Konstantynów, Gmina Leśna Podlaska, Gmina Łomazy, Gmina Międzyrzec Podlaski, Gmina Piszczac, Gmina Rokitno, Gmina Rossosz, Gmina Sławatycze, Gmina Sosnówka, Gmina Tuczna, Gmina Wisznice, Gmina Zalesie.

Prace przygotowawcze do projektu rozpoczęły  się w roku 2007. W roku 2009 po ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach „Działania 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013″ złożony został wniosek o dofinansowanie, a 2 czerwca 2010 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu

Wartość ogółem projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wyniosła: 6 831 630,00 zł, z czego Wnioskowane dofinansowanie stanowiło  85 %, tj.: 5 806 885,50 zł.

Liderem projektu był Powiat Bialski. Koszt udziału każdego z partnerów w projekcie składał się z zaplanowanych kosztów inwestycyjnych oraz proporcjonalnego udziału w kosztach wspólnych projektu.

Główne zadania w projekcie to:

•             Uzupełnienie platformy sprzętowej i oprogramowania,

•             Zakup oprogramowania E-Urzędu,

•             Budowa sieci LAN i wyposażenie serwerowni,

•             Szkolenie pracowników/wdrożenie oprogramowania E-Urząd,

•             Utworzenie PIAP,

•             Uruchomienie telefonii IP,

•             Utworzenie Powiatowego Centrum Informatycznego.

Janów Podlaski, 2008 r.

Mieszkańcy zadowoleni z ulic

    26 października br. miało miejsce uroczyste otwarcie czterech zmodernizowanych ulic Janowa Podlaskiego: ul. Sienkiewicza, Dolnej, część ul. Narutowicza i Skalskiego. Na inwestycję składają się również nowe chodniki oraz kanalizacja burzowa wraz z separatorem, odprowadzająca wodę do pobliskiej rzeki Czyżówki. Przedsięwzięcie stanowi pierwszy etap projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja 7 z 15 ulic w Janowie Podlaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20013.Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w kościele Trójcy Św. podczas której ks. Kanonik Stanisław Grabowiecki modlił się w intencji władz samorządowych, a także wszystkich osób, których praca w samorządzie przekłada się na poprawę bytu mieszkańców.Po mszy zainteresowani udali się na ul. Skalskiego, gdzie przywitali ich okoliczni mieszkańcy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: wicemarszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, poseł Jerzy Stefaniuk, Radny województwa Ireneusz Stolarczyk oraz starosta Tadeusz Łazowski. Ksiądz kanonik dzielił się doświadczeniami z przeszłości podczas wizyt duszpasterskich, uczęszczając tymi ulicami. Wyraził głębokie zadowolenie nową infrastrukturą. Poseł Stefaniuk zwrócił uwagę na zaangażowanie mieszkańców Janowa Podlaskiego w realizowane inwestycji, życzył pomyślnego ukończenia projektu i wyraził chęć jak najszybszego spotkania się podczas otwarcia ostatniej z 14 ulic. Marszałek Sosnowski dziękował za możliwość częstego odwiedzania Janowa Podlaskiego. Mimo licznych obowiązków, zadeklarował, że w tego rodzaju uroczystościach będzie zawsze uczestniczył. Pochwalił gminę za wniosek który został bardzo wysoko oceniony zajmując drugie miejsce na 212 samorządów, z czego tylko 13 mogło liczyć na środki unijne. Dzięki temu gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych. Marszałek zaapelował o bezpieczeństwo na drogach. Starosta Tadeusz Łazowski pogratulował inwestycji, wspominając o szeregu innych przedsięwzięć na terenie gminy, które są lub będą w przyszłości realizowane. Przedstawił niełatwą sytuację w budżecie, jakim dysponuje powiat, w kontekście modernizacji ulicy Piłsudskiego. Złożony wniosek na dofinansowanie zajmuje miejsce na liście rezerwowej. Ciepłe słowa do okolicznych mieszkańców skierował również prezes spółki Tredrom, wykonawcy inwestycji. Dziękował za cierpliwość, za to że, pomimo przedłużania się prac z uwagi na trudny i mokry teren, dotrwali do zakończenia robót. Na zakończenie wójt Jacek Hura jeszcze raz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. Szczególne podziękowania skierował do marszałka Sosnowskiego oraz radnego Stolarczyka. Zwrócił przy tym uwagę na trudności w pozyskiwaniu środków finansowych, na małą pulę i zbyt wiele potrzeb. Mimo wszystko nie będzie rezygnował z ubiegania się o pieniądze unijne. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na następny etap projektu, w roku przyszłym ruszą prace budowlane. Po wspólnym przecięciu wstęgi, mieszkańcy serdecznie podziękowali za nowo oddane ulice, a zaproszeni goście udali się do szkoły podstawowej na uroczysty obiad.Źródło „Gościniec Bialski” 10/2008

Adam Byszko

Janów Podlaski: remont czterech ulic

Cztery ulice w bieżącym roku odremontowane w Janowie Podlaskim. Będzie to kolejny etap inwestycji, która obejmuje remont wszystkich ciągów komunikacyjnych w głównej miejscowości gminnej.„W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, po otrzymaniu dofinansowania w kwocie 3 000 000 złotych ogłosiliśmy przetarg na kolejny etap przebudowy w modernizacji 4 ulic. Tym razem są to ulice: Mickiewicza, Dominikańska, dalsza część ulicy Skalskiego, jak również ulica Staroklasztorna z placem przed małym kościółkiem jako ciągi pieszo-jezdne”.  W nastepnych latach gmina chce wnioskować o pieniądze na remont kolejnych ulic w Janowie Podlaskim. Remont zaplanowanych na bieżący rok ulic ma zostać zakończony w listopadzie. Źrodło „Katolickie Radio Podlasie”

 

Zmienia się wizerunek Janowa Podlaskiego.

Przybywa ulic z utwardzoną nawierzchnią i chodnikami.

  Kolejne cztery ulice: Skalskiego, Staroklasztorna, Dominikańska oraz Mickiewicza zostały zmodernizowane. Nie byłoby to możliwe bez udziału środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, o które wciąż zabiegają władze gminy. Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 4,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 stanowiło 65,1% kosztów, tj. 2884 tys. zł. Pozostała kwota w wys. 1,5 tyś. zł pokryta została ze środków własnych gminy.  Ceremonia otwarcia ulic odbyła się w pierwszej połowie września po mszy świętej w kościele p.w. Św. Trójcy odprawionej przez ks. kanonika Stanisława Grabowieckiego z udziałem wicemarszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.   Pogratulowali oni wójtowi Jackowi Hura operatywności w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje gminne, co w efekcie przykłada się na wzrost rozwoju gospodarczego  tej części Lubelszczyzny. Do uroczystego przecięcia wstęgi zaproszeni zostali przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów z Janowa Lubelskiego, Janowa k. Sokółki, Janowa k. Częstochowy oraz Hohen Neuendorf (Niemcy) i Iwanowa (Republika Białorusi). Wójt Jacek Hura zapewnił licznie zgromadzonych mieszkańców, że w następnych latach samorząd potrzebuje kolejne ulice w osadzie.   Uroczystość uświetnił swoim występem zespół ludowy „Pawłowianki” obchodzący w tym roku swoje 40-lecie.

 

Hala sportowa w Janowie Podlaskim

 

Budowa janowskiej hali sportowej długo oczekiwanej przez mieszkańców gminy Janów Podlaski została ukończona jesienią 2010r. Wybudowany obiekt umożliwi właściwą organizację lekcji wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum a także zapewni miejsce ćwiczeń mieszkańcom gminy, którzy zechcą podnieść swoją sprawność fizyczną.    Hala posiada pełne zaplecze sanitarne, pokój trenerów, szatnię, pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i pomocnicze a także salą do korektywy i siłownię.     Wartości całkowita inwestycji wyniosła 4 852 tys. ponad 3 307 tys. zostało dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (oś VIII Infrastruktura społeczna, działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa) a także 1 487 tys. pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Wkład własny gminy wyniósł niewiele ponad 1% wartości inwestycji. Jest to ogromne wsparcie finansowe dające zielone światło dla nowych zamierzeń inwestycyjnych.

 

 

Wirtualny spacer w Gminie Janów Podlaski,

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z elektronicznego przewodnika  po Gminie Janów Podlaski. Wirtualny spacer jest doskonałym  narzędziem służącym wyeksponowaniu i promocji walorów, jakimi dysponuje Gmina Janów Podlaski. To nie tylko prosty przekaz informacyjny, są to ogromne możliwości, jakie daje nowoczesna technologia. Głównymi elementami wirtualnego spaceru są panoramy 360 ̊. Zostało wykonanych po pięć panoram sferycznych w wysokościach 300 i 150 metrów nad najciekawszymi obszarami gminy. Dwadzieścia panoram wykonano z wysokości 6 metrów, również dwadzieścia – z ziemi. Każde zdjęcie panoramiczne będzie odpowiednio opisane. Skład prezentacji uzupełniają grafiki, krótkie informacje oraz zdjęcia klasyczne z archiwum gminy (ok. 50 szt.) upamiętniające lokalne uroczystości czy plenerowe imprezy.     Panoramy z wysokości 300 m nie tylko ukazują walory turystyczne czy krajobrazowe, ale również pełnią rolę informacyjną zarówno dla mieszkańców jak i podróżnych, a dzięki dodatkowym elementom jak aktywne strzałki lub odnośniki pozwalają na przejścia pomiędzy poszczególnymi widokami. Na terenie gminy znajduje się Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” ze wspaniałymi, niepowtarzalnymi krajobrazami, licznymi starorzeczami, jeziorami i różnymi typami siedlisk leśnych. Opcja nanoszenia oznaczenia na panoramie poszczególnych obiektów i ich krótki opis umożliwia zidentyfikowanie np. ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Nadbużańskie Łęgi”, rezerwatu „Łęg Dębowy”, czy pozostałych projektowanych rezerwatów na obszarze gminy.    Na zdjęciach panoramicznych zaprezentowano również obiekty z elementami architektury świeckiej i sakralnej. Przeglądanie obiektów architektonicznych „z lotu ptaka” umożliwia przejście do panoramy wykonanej wewnątrz danego obiektu i odwrotnie. Taka wirtualna prezentacja pozwala zainteresowanym zaoszczędzić czas a jednocześnie zachęcić do realnego zwiedzenia tych miejsc.    W Gminie Janów Podlaski występuje jedna z największych baz agroturystycznych w regionie. Interesująca prezentacja gospodarstw agroturystycznych jest magnesem przyciągającym nowych turystów, a oryginalna wizualizacja, zwiększa atrakcyjność i tak bogatej oferty. Wirtualny przewodnik przeprowadzi potencjalnego gościa po najciekawszych naszym zdaniem miejscach i zareklamuje obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju w sposób innowacyjny i niezwykle ciekawy.    Projekt pn. „Wirtualny spacer w Gminie Janów Podlaski” – zrealizowany został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  z zakresu małych projektów, na obszarze objętym LSR realizowaną przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania. Dofinansowanie w ramach powyższego programu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.    Aplikacja dostępna jest  w Internecie na stronie www.spacer.janowpodlaski.pl oraz na nośnikach dvd w ilości 2000 szt. z możliwością dowolnego powielania.

 

 

 

 

 

 

Gmina Janów Podlaski zrealizowała projekt pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Janowie Podlaskim współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.Wartość projektu wyniosła 2 690 039,54 zł, w tym przyznane dofinansowanie w wysokości1 439 730,78 zł.

 

 

 

„Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Janowie Podlaskim ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi”

Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020 – Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych.Celem projektu jest stworzenie niezbędnej infrastruktury mieszkalnictwa komunalnego oraz wsparcie procesu aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymWartość ogółem projektu: 3 748 935,49 złWydatki kwalifikowalne: 2 788 059,87 złDofinansowanie: 2 648 656,85 zł.Zakończenie rzeczowe zadania: 31.10.2019 r.Odbiór końcowy robót zakończono 22.11.2019 r.Projekt zlokalizowano w Janowie Podlaskim przy ul. Tadeusza Kościuszki 16. Zakres obejmuje przebudowę istniejącego budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi – budynek murowany ze stropami gęstożebrowymi ceramiczno-żelbetowymi, z dachem w konstrukcji drewnianej. Obiekt wyposażono w alternatywne źródła energii i ciepła – pompy ciepła, fotowoltaikę, kolektory słoneczne. Obiekt zapewni niepełnosprawnym dostęp do kondygnacji nadziemnych za pomocą dźwigu osobowego.

Powstały: 20 komórek lokatorskich, wózkownia, rowerownia i pomieszczenie techniczne. Do kondygnacji podziemnej dostęp zapewnia pochylnia. W budynku mieścić się będzie 20 mieszkań, w tym: 6 mieszkań jedno- lub dwuosobowych, 2 mieszkania trzyosobowe, 10 mieszkań czteroosobowych, 2 mieszkania pięcioosobowe (łącznie na 68 osób).