Ogłoszenie

Wójt Gminy Janów Podlaski Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 r. w zakresie:

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

WÓJT

GMINY JANÓW PODLASKI

 

 

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 r. w zakresie:

 

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

Forma realizacji zadania: udział w rozgrywkach i zawodach piłki nożnej.

Na wsparcie realizacji zadania w 2011 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznacza się środki w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są:

 

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,2) inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1

 

Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:

 

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Termin realizacji zadania w okresie od  15 kwietnia  2011 r. do 15 listopada 2011 r.

 

Warunki realizacji zadania:

 

   1)  do konkursu mogą przystąpić wyłącznie organizacje, które prowadzą swoją działalność    na terenie Gminy Janów Podlaski lub na rzecz ich mieszkańców,

     2) wydatki związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Janów Podlaski na rok 2011.

 

W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwracać się będzie szczególną uwagę na:

 

1) stan realizacji zadania,2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie kwoty dotacji otrzymanej na realizację zadania,3) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków,4) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,5) prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy, w tym rozliczeń finansowych.

 

Zainteresowane podmioty uprawnione do otrzymania dotacji mogą składać oferty w terminie do dnia 13 kwietnia 2011 r.

 

1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski w zamkniętych kopertachz dopiskiem „Konkurs ofert – Kultura Fizyczna i Sport”.

 

2. Oferty należy składać na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Wzór formularza oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6a, pok. Nr 5.

 

•3.      Wybór ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2011 r. o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Gminy  Janów Podlaski. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy. Konkurs ma charakter jawny.

 

4. Odrzuceniu podlegają oferty:

 

1) złożone po terminie,2) złożone na formularzach innych niż wskazane w ogłoszeniu,3) niekompletne,4) dotyczące zadania, nie objętego celami statutowymi organizacji,5) złożone przez podmiot nieuprawniony,6) nie dotyczące zadań wskazanych w ogłoszeniu.

 

5. Oferty kompletne będą oceniane według następujących kryteriów:

 

1) ocena możliwości zrealizowania zadania przez składającego ofertę,2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których nastąpi realizacja zadania,4) ocena udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, 5) ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznych członków,6) ocena realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

6. Kryteria, o których mowa w ust. 5 będą miały także zastosowanie, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęła jedna oferta.

Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Janów Podlaski.

 7.   W roku poprzednim na realizację podobnego zadania wydatkowano kwotę:

       w 2010 r.  – 30.000 zł.

  

Ogłoszenie znajduje się na stronach internetowych: www.janowpodlaski.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów Podlaski.