OGŁOSZENIE PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublinul. Garbarska 21, 20-340 Lublin ogłasza przetarg pisemny nieograniczonyna sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowejwraz z zabudowaniami w postaci pawilonu kontenerowego oraz budynkugospodarczego, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 241/2 o łącznejpowierzchni 320m², połoŜonej w Janowie Podlaskim przy ul. Kościuszki 14.

Szczegółowe informacje dostępna na stronie: http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/sprzedaz.php