WÓJT  GMINY  JANÓW  PODLASKI

ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż

nieruchomości  stanowiących własność komunalną Gminy Janów Podlaski (działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 7 i 8 położone na terenie wsi Klonownica Plac)

położonych na terenie wsi Klonownica Plac:

 1. działka oznaczona numerem geodezyjnym 7 o powierzchni 0,1000 ha (grunt orny RIVb – 0,1000 ha) –  KW LU1B/00060118/9

cena wywoławcza wynosi: 22.347,00.-zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych)

wysokość wadium: 2.200,00.-zł  (słownie: dwa tysiące dwieście złotych)

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest w terenie
o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (MN).

 1. działka oznaczona numerem geodezyjnym 8 o powierzchni 0,1000 ha (grunt orny RIVb – 0,1000 ha) –  KW LU1B/00060118/9

cena wywoławcza wynosi: 22.347,00.-zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych)

wysokość wadium: 2.200,00.-zł  (słownie: dwa tysiące dwieście złotych)

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest w terenie
o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (MN).

W a r u n k i   p r z e t a r g u:

 

 1. Przetarg rozpocznie się dnia 12 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Janów Podlaski (pokój nr 8):

– o godzinie 900 – przetarg na działkę oznaczoną numerem 7 Klonownica Plac;

– o godzinie 930 – przetarg na działkę oznaczoną numerem 8 Klonownica Plac.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 9 kwietnia 2021 r.
  w a d i u m w kasie Urzędu Gminy Janów Podlaski lub przelewem na konto 
  Nr 54 8025 0007 0390 0114 2000 0390 BS Biała Podlaska o/Janów Podlaski. Wniesione wadium będzie skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zbywcy w dniu
  9 kwietnia 2021 r.
 2. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
 6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 1 grudnia 2020 r.
 7. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

        Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6a /pokój nr 8/ lub telefonicznie (83) 341-30-93.