O g ł o s z e n i e

Ogłoszenie Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego w ramach pomocy de minimis, podobnie jak w poprzednich latach, udziela dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zbóż jarych, zbóż ozimych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych). Obecnie o dopłaty mogą ubiegać się także producenci, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Głównym celem udzielania ww. dopłat jest zahamowanie malejącego wykorzystania do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego w uprawach polowych.Termin składania wniosków o przyznanie dopłaty w ramach pomocy de minimis upłynie 25 czerwca br., a wniosków z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej 1 czerwca br.Producent może złożyć jeden wniosek obejmujący całość zakupionego i wysianego ziarna zbóż ozimych i zbóż jarych, sadzeniaków ziemniaka i roślin strączkowych. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.W roku 2010 r. w Oddziale Terenowym w Lublinie wydano 3 496 decyzji o przyznanie dopłaty na kwotę 3 256,00 tys. zł. Analizując złożone wnioski najwięcej materiałem siewnym obsiano gruntów w powiatach hrubieszowskim, tomaszowskim i zamojskim. Łącznie obsiano na Lubelszczyźnie powierzchnię ponad 29 tys. ha.

Bardzo prężnie rozwija się program adresowany do uczniów szkół i placówek oświatowych „Szklanka mleka”. Jako kraj jesteśmy liderem w Unii w ilości dostaw mleka dla uczniów. Dzięki akcji informacyjnej w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie spożyciem mleka przez uczniów oraz zwiększyła się liczba placówek oświatowych uczestniczących w programie. Podstawowym założeniem mechanizmu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zasad zdrowego trybu życia i prawidłowego odżywiania się.Każde dziecko, uczęszczające do placówki oświatowej, może otrzymać dziennie 0,25 litra mleka lub przetworu mlecznego po cenach niższych niż rynkowe. Ceny tych produktów nie mogą być wyższe niż określone w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok szkolny.Na początku funkcjonowania tego programu w roku szkolnym 2004/2005 w Oddziale Terenowym w Lublinie korzystały z niego 342 szkoły, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 w programie uczestniczyło 1 281 szkół, tj. 37% wszystkich uczniów placówek oświatowych. Zrealizowane płatności ze strony OT ARR do spożycia mleka i jego przetworów w roku szkolnym w 2009/2010 przekroczyły 10 981 mln zł.

Od roku szkolnego 2009/2010 został uruchomiony program „Owoce w szkole”. Program skierowany jest do dzieci szkół podstawowych klas I – III. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana przyzwyczajeń żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, a także rozpowszechnianie zdrowego żywienia poprzez różnego rodzaju szkolenia, działania edukacyjne realizowane wśród dzieci w placówkach oświatowych. W ramach programu do dystrybucji zakwalifikowano świeże owoce, warzywa oraz soki. Produkty mogły być bezpłatnie udostępniane dzieciom w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego, przez łącznie 20 tygodni. Liczba porcji dostarczanych do szkoły zależała od liczby dzieci, które brały udział w programie.Do Oddziału Terenowego w Lublinie na II semestr roku szkolnego 2009/2010 zgłoszono 328 szkół podstawowych, które zawarły umowy z uprawnionym dostawcą. Oddział wypłacił za dostarczone owoce, warzywa i soki do szkół kwotę ponad 777 tys. złW I semestrze roku szkolnego 2010/2011, dzieci otrzymywały owoce i warzywa 3 razy w tygodniu. Oddział Terenowy w Lublinie na I semestr roku szkolnego 2010/2011 zarejestrował 513 umów szkół podstawowych z dostawcami.W II semestrze w ramach tego programu dzieci otrzymują porcje owoców i warzyw 2 razy w tygodniu. Na II semestr zostało zawartych 557 umów szkół podstawowych z dostawcami, a owoce spożywa ponad 43,7 tys. dzieci.

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie uczestniczy w programie Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności UE do magazynów uprawnionych organizacji charytatywnych. Na realizację tego programu w 2010 r. Komisja Europejska przeznaczyła 97,4 min €.Za środki przeznaczone na ten cel w 2010 r. zostało zakupionych ok. 130 tys. ton gotowych artykułów żywnościowych w trzech grupach asortymentowych: produkty mleczne, zbożowe i cukrowe. Na teren Lubelszczyzny do organizacji charytatywnych trafiło ponad 5 270 ton gotowych artykułów o wartości 13 653 tys. zł. Dla porównania w 2004 r. na teren naszego województwa trafiło 533 tony żywności.W 2011 roku planowane jest dostarczenie około 143 tys. t gotowych artykułów spożywczych (4,3 tys. t artykułów zbożowych, 1,3 tys. I mleka i 109 t pozostałych artykułów mlecznych) tj. ok. 4% więcej niż w 2010 r. Dostawy artykułów żywnościowych będą realizowane przez cały 2011 r. Obecnie magazyny organizacji charytatywnych to jest: Caritas Polska, Federacji Banków Żywności i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, posiadają pewne zapasy niektórych produktów.W dalszym ciągu Agencja Rynku Rolnego administruje mechanizmem kwotowanie produkcji mleka. Z terenu działania Oddziału w Lublinie zarejestrowanych jest około 20 tys. producentów mleka, którzy dostarczyli do podmiotów skupujących w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do końca lutego 2011 r. około 479 ml kg mleka. Zgodnie z postanowieniami unijnymi mechanizm kwotowania będzie utrzymany do roku kwotowego 2014/2015. Należy jednak zaznaczyć, że na szczeblu unijnym trwają rozmowy na temat rozwiązań na rynku mleka, które gwarantowałyby opłacalność produkcji.

Oddział Terenowy ARR w Lublinie realizuje także płatności niezwiązane z produkcją skrobi. W ramach tego mechanizmu producenci ziemniaków skrobiowych w oparciu o dostawy z poprzednich lat mogą ubiegać się o dopłaty.W 2010 roku 217 plantatorów ziemniaków skrobiowych z Lubelszczyzny z tytułu płatności niezwiązanej otrzymało 336,6 tys. zł. Płatność ta będzie stosowana także do upraw z 2011 i 2012 roku.

W zakresie działalności Oddziału Terenowego Agencji jest prowadzenie działań kontrolnych wszystkich administrowanych mechanizmów. Pracownicy oprócz kontroli pomagają także wypełniać prawidłowo wnioski, przypominają o terminowym przekazywaniu informacji do Oddziału przez beneficjentów, udzielają wyjaśnień dotyczących obowiązujących przepisów czy kierują rolników do odpowiednich instytucji.Szczegółowe informacje dotyczące przedstawionych mechanizmów są dostępne na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl, pod nr telefonów: 022 661 – 72-72 lub 081 44-44-536, 081 44-44-534.