Informacja dot. misji FVO w dniach 20-21 maja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej w związku z misja FVO, która odbędzie się w dniach 19-21 maja 2014r dotycząca systemu zarzadzania, kontroli i sankcji do nadzwyczajnych środków wspierania rynku rolnego wieprzowiny w Polsce w świetle Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 324/2014 z 28 marca 2014r zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji w gospodarstwach z których zostały sprzedane świnie w ramach skupu interwencyjnego . Przypomina się , ze w gospodarstwa te powinny prowadzić na bieżąco księgę rejestracji zwierząt oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003r  w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie musza spełniać gospodarstwa w przypadku , gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek ( Dz.U. nr 168 poz. 1643) posiadać:

1.    Wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

2.    Wydzielone miejsce do składowania obornika;

3.    Wydzielone miejsce do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych , zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

4.    Odzież, obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie;

5.    Maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego (możliwe zastosowanie trociny);

6.    Środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji.Ponadto budynki winny być utrzymane w czystości i zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w  gospodarstwie, przy wejściach do budynków w których utrzymywane są zwierzęta, powinna znajdować się tablica : „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.                            Powiatowy Lekarz Weterynarii                                 w Białej Podlaskiej                                  Radomir Bańko

Wersja do wydruku .doc

.