Dotyczy embarga na produkty rolne

W związku z komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw dla Rolników poszkodowanych embargiem rosyjskim oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży. Ze względu na duże zainteresowanie producenków owoców i warzyw z powiatu bialskiego, zostanie zorganizowane spotkanie w ww. sprawie w dniu 27.08.2014 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej w celu omówienia aktualnej sytuacji na rynku owoców i warzyw, a także o możliwych formach wsparcia.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie instrumentów wsparcia rynku. W celu uzyskania ewentualnych rekompensat, w przypadku objęcia wycofywanych poprzez biodegradację pełnowartościowych produktów wsparciem, zachodzi konieczność udokumentowania przeprowadzanych działań.Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzywProducent warzyw, który ma zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem określonego produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboższych lub biodegradację, powinien złożyć niezwłocznie stosowne powiadomienie na piśmie, do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. W przypadku członków grup i organizacji producentów owoców i warzyw powiadomienia powinny być kierowane do ARR za pośrednictwem tych grup i organizacji.Wszystkie czynności związane z przekazaniem organizacjom charytatywnym lub biodegradacją warzyw muszą być dokonane pod nadzorem właściwych służb kontrolnych.Czynności wymienione w pkt. 2 muszą zostać udokumentowane protokołem potwierdzającym przeprowadzenie przekazania lub biodegradacji dla całej ilości zgłoszonego produktu.Nadzór nad wszystkim czynnościami sprawować będą właściwe służby kontrolne.Podczas czynności kontrolnych szczególnie istotne będą kwestie związane z udokumentowaniem ilości określonego produktu podlegającego przekazaniu lub biodegradacji oraz spełnienia określonych wymagań jakościowych produktów, które muszą być przydatne do sprzedaży, a tym samym spełniać minimalne wymagania określone w załączniku X do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, a w przypadku gdy istnieją normy handlowe spełniać wymagania co najmniej II klasy określonej dla tych produktów.Zgłaszając Agencji Rynku Rolnego warzywa do przekazania lub biodegradacji należy wskazać m.in. miejsce położenia uprawy, z której pochodzi produkt (numer obrębu ewidencyjnego, nr działki ewidencyjnej, rodzaj, ilość i powierzchnię uprawy).

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

W związku z embargiem wprowadzonym przez władze rosyjskie na wybrane produkty rolno-spożywcze, obowiązującym od dnia 1 sierpnia 2014r. na polecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Marka Sawickiego, Agencja Rynku Rolnego zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie do Państwa członków niniejszej wiadomości z prośba o przekazanie do Agencji Rynku Rolnego informacji zgodnie z poniższą tabelą. Informacje te, umożliwią wsparcie działań mających na celu znalezienia nowych rynków zbytu dla Państwa produktów objętych embargiem.

Nazwa firmy:

Dane adresowe:

Osoba do kontaktu:

 

Rodzaj produktu

Ilość produktu

Terminy dostawy produktu

Preferowane rynki/ kierunki eksportu (kraje)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Wypełnioną tabelkę bardzo proszę o przesłanie na adres: eksport@arr.gov.pl do dnia 12 sierpnia 2014r. do godziny 13:00.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Agencja Rynku Rolnego będzie na bieżąco monitorować przedmiotową kwestię, dlatego bylibyśmy zobowiązani za przekazywanie aktualnych informacji dotyczących możliwych do realizacji (preferowanych) kierunków eksportu Państwa produktów oraz problemów związanych w związku z embargiem nałożonym przez Federację Rosyjską.

.